Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Poteligeo, Mogamulizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, kod GTIN: 05038903004233

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1305.2023.17.PRU; 07.11.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 138/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 138/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 138/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 138/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 138/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 138/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17.01.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 138/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 138/2023, analiza nr OT.423.1.42.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  OPoteligeo (mogamulizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD 10 C84)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Michał Opuchlik Kyowa Kirin Holdings B.V.

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy rozbieżności w badaniu RCT i projekcie programu lekowego w zakresie przyjętej skali ECOG.

  Rozbieżność ta stanowi pewne ograniczenie włączonego badania, nie wpływa na ogólną ocenę skuteczności leku.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 2 i uwaga 3 dotyczą ograniczeń analizy MAIC

  Analitycy zgadzają się z faktem, że wnioskodawca przedstawił aktualnie najlepsze dostępne dane, a jedynym badaniem RCT jest MAVORIC.

  Analitycy podtrzymują stanowisko, że porównanie pośrednie oraz porównanie bezpośrednie z technologią niezarejestrowaną w UE stanowi znaczące ograniczenie przedstawionych analiz.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 4 dotyczy braku przekazania bazy danych wykorzystanych w porównaniu pośrednim wnioskodawcy

  Wniosek refundacyjny może opierać się na recenzowanych publikacjach lub oszacowaniach wnioskodawcy, które następnie zostają zweryfikowane przez analityków Agencji. Wnioskodawca opisał metodykę przedstawionego porównania pośredniego, jednakże nie przekazał bazy danych pozwalających na powtórzenie ww. obliczeń, zatem nie mogły być one zweryfikowane. Analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko.


  Uwaga 5 dotyczy oszacowania udziałów rynkowych w BIA

  Analitycy Agencji podtrzymują, że precyzyjne oszacowanie udziałów rynkowych technologii medycznych nie jest możliwe, dlatego przyjęte szacunki ekspertów klinicznych wydają się być adekwatnym rozwiązaniem. Mimo to należy mieć na uwadze obarczenie niepewnością ww. szacunków.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga 6 dotyczy oszacowania populacji docelowej uwzględnionej w BIA

  Analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko dotyczące przyjętej metodyki oszacowania populacji docelowej w przedmiotowym zakresie. Dane te są zbieżne z oszacowaniami i praktyką ekspertów klinicznych specjalizujących się w przedmiotowym wskazaniu, poproszonych o opinię przez Agencję.

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 6/2024 do zlecenia 138/2023
  (Dodano: 23.01.2024 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 6/2024 do zlecenia 138/2023
  (Dodano: 31.01.2024 r.)

  hr

   

  go to zlecenie