Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evenity, Romosozumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 90 mg/ml, 2 amp.-strzyk. 1,17 ml, GTIN: 05413787222025

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.591.2023.17.ELA; 11.11.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 139/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 139/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 139/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 139/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 139/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.01.2024 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 139/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.43.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Evenity (Romosozumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej (ICD-10: M80.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. n. med.
  Tomasz Blicharski
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  pdf 01

  Uwaga ogólna

  W uwadze podkreślono korzyści z wprowadzenia do refundacji romosozumabu.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Ewelina Rogowska Amgen Biotechnologia sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdz. 4.4.1 - dotyczy przyjęcia w AKL porównania z alendronianem jako reprezentantem grupy doustnych bisfosfonianów.

  Wnioskodawca podtrzymał swoje założenie o zbliżonej skuteczności alendronianu i ryzedronianu przyjęte w złożonych analizach.

  Analitycy Agencji zwracają uwagę, iż to, że ALN jest najczęściej stosowanym bisfosfonianem doustnym oraz że nie jest dostępne bezpośrednie porównanie romosozumabu z ryzedronianem, nie powinno stanowić argumentów za nie przedstawianiem porównania z ryzedronianem.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.2.1.1 - dotycząca przedstawiania wyników skuteczności klinicznej romosozumabu. Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż w AWA nie przedstawiono wyników z badania ARCH dla punktu końcowego dotyczącego złamań biodra.

  Wnioskodawca wskazał, iż dla mediany okresu obserwacji wynoszącej 33 miesiące leczenie sekwencyjne romosozumabem a następnie alendronianem istotnie obniża ryzyko wystąpienia złamania biodra względem terapii ALN.

  Należy zwrócić jednocześnie uwagę, że w krótszym okresie obserwacji (12 oraz 24 mies.) różnica w zakresie tego punktu końcowego nie osiągnęła istotności statystycznej pomiędzy interwencjami. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 5.3.1 - dotycząca nieuwzględnienia w AE kosztów leczenia działań niepożądanych.

  W uwadze przedstawiono wyjaśnienie, że ze względu na brak różnic istotnych statystycznie w częstości występowania zdarzeń niepożądanych mających wpływ na koszty i efekty zdrowotne, odstąpiono od włączenia tej kategorii kosztów do analizy ekonomicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 6.2. – dotycząca wyników analizy wpływu na budżet z perspektywy NFZ

  Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż oszacowana kwota wzrostu wydatków NFZ w wariancie bez RSS wynosząca 49,5 mln zł zaprezentowana w analizie weryfikacyjnej będzie miała miejsce w trzecim roku refundacji produktu Evenity, natomiast w kolejnych latach (czwarty i piąty rok refundacji) koszty płatnika publicznego zaczną się stopniowo zmniejszać, co jest istotne z punktu widzenia NFZ.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

   

   

  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych (niewpłynięcie do Agencji oryginału w wymaganym terminie).

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 9/2024 do zlecenia 139/2023
  (Dodano: 02.02.2024 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja nr 9/2024 do zlecenia MZ nr 139/2023
  (Dodano: 06.02.2024 r.)

  go to zlecenie