Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Produodopa, Foslevodopum Foscarbidopum, Roztwór do infuzji, (240 mg 12 mg)/ml, 7, fiol. 10 ml, GTIN: 08054083025162

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1729.2023.14.JWI; 19.12.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 149/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 149/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 149/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 149/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 149/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 149/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 149/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 01.03.2024 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 149/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.49.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Produodopa (foslewodopa+foskarbidopa) we wskazaniu wynikających ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.90. „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G.20)”. Analiza weryfikacyjna

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  1

  Roman Markowski

  pdf 01
  Plik PDF


  Uwaga nr 1 do „Str. 33”

  Uwaga stanowi komentarz do opinii przedstawicielki stowarzyszenia pacjentów ankietowanej przez Agencję w kwestiach związanych z potencjalnymi problemami wynikającymi z zastosowania wnioskowanej technologii medycznej.

  Uwaga nr 2 do „Str. 50, 55, 63”
  Wnioskodawca w ramach analizy ekonomicznej dla porównaniu z LCIG przedstawił analizę minimalizacji kosztów (CMA), w dokumencie wskazano, iż Zastosowane podejście jest zgodne z wytycznymi AOTMiT, gdzie wskazano, że „w przypadku stwierdzenia w ramach analizy klinicznej równorzędności klinicznej porównywanych technologii medycznych lub gdy różnice między nimi nie są istotne klinicznie należy przeprowadzić analizę minimalizacji kosztów”. Jak zaznaczono w piśmie ws. wymagań minimalnych do Wnioskodawcy w przypadku posiadania dowodów wskazujących na poprawę jakości życia pacjentów stosujących produkt leczniczy Produodopa względem przyjętych komparatorów, należy takie dane przedstawić w ramach analizy klinicznej i na ich podstawie przedstawić AE przeprowadzoną z zastosowaniem odpowiedniej techniki analitycznej. W ramach odpowiedzi nie przedstawiono takiej analizy.

  Uwaga nr 3 do „Str. 83 i 87”
  Na podstawie opinii ekspertów ankietowanych przez Agencję uwzględniono dodatkową liczbę pacjentów, która w scenariuszu nowym stosowałaby wnioskowany lek (przejęcie pacjentów w scenariuszu istniejącym stosujących APO). W AWA wskazano, że poszczególne wartości przyjęto arbitralnie z powodu braku dokładnych wartości raportowanych przez ekspertów. Obliczenia stanowią uzupełnienie obliczeń Wnioskodawcy, które cechowała niepewność w tym obszarze.

  Uwaga nr 4 do „Rozdział 8., str. 90.”
  Uwaga stanowi komentarz na temat wprowadzenia zapisu do treści programu lekowego dotyczącego możliwości zamiany terapii pomiędzy lewodopą + karbidopą, a foslewodopą + foskarbidopą. Uwaga zasadna, jednakże należy mieć na uwadze niepewność związaną z liczbą pacjentów, którzy zmienialiby terapię z obecnej już w programie lekowym B.90. terapii lewodopa + karbidopa na foslewodopa + foskarbidopa oraz z foslewodopa + foskarbidopa na lewodopa + karbidopa.

   

   

   


  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych – tj. niewpłynięcie do Agencji w wymaganym terminie poprawnie wypełnionych dokumentów, podpisanych własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 17/2024 do zlecenia 149/2023
  (Dodano: 07.03.2024 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 18/2024 do zlecenia 149/2023
  (Dodano: 11.03.2024 r.)

   

  go to zlecenie