Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

GA gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, Milupa GA 2 Prima u pacjentów pediatrycznych oraz GA Express 15 u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Wskazanie:

acyduria glutarowa typu I, padaczka pirydoksynozależna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1449.2023.2.KSz; 25.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 03.04.2024 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 21/2024 do zlecenia 7/2024
(Dodano: 22.03.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 23/2024 do zlecenia 007/2024
(Dodano: 27.03.2024 r.)

 

go to zlecenie