Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

UCD Trio, UCD Anamix Infant, UCD Anamix Junior u pacjentów pediatrycznych oraz UCD Amino 5 u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Wskazanie:

deficyt transkarbamylazy ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1, cytrulinemia, argininobursztynuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1350.20232.KSz; 25.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie