Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bimzelx, Bimekizumabum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 160 mg/ml, 1, ml, GTIN: 05413787222452

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2298.2023.11.RBO; 05.02.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 13/2024
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 13/2024
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 13/2024
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 13/2024
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 13/2024
pdfUzupełnienie do zlecenia 13/2024

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 13/2024

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.04.2024 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 13/2024

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.4.2024

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Bimzelx (bimekizumab) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.36. „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45)” Analiza weryfikacyjna.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Jolanta Siporska

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Str. 15, rozdział 3.1.2.2. oraz str. 33, Tabela 15”

  W AWA wskazano, iż zapisy UPL nie odnoszą się do kwestii wieku pacjentów, tym samym istnieje możliwość włączenia do leczenia pacjentów poniżej 18 r.ż. Dane z realizacji programu wskazują, że do tej pory do programu włączono jednego pacjenta w wieku poniżej 18 r.ż. (pacjent był w wieku 17 lat w chwili włączenia do programu), w związku z czym wskazano, że uwaga miała charakter formalny.

  Uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 2 do „Str. 32, rozdział 3.6 oraz str. 86, rozdział 5.3.1.”

  W uwadze Wnioskodawca błędnie cytuje tekst AWA, nie zaznaczając wielokropkiem ujętym w nawias, które fragmenty pominięto, co może prowadzić do błędnej interpretacji dokumentu AWA.

  Uwaga niezasadna. W AWA wskazano, iż wybór komparatora dokonano w sposób prawidłowy. Pomimo powyższego, analitycy Agencji dodatkowo wskazali poszczególne obszary, co do których nie odniesiono się w analizach Wnioskodawcy.

  Dane NFZ wskazują, iż ok. 87% pacjentów rozpoczyna terapię w programie lekowym za pomocą inhibitora TNF-alfa (dominująca I linia leczenia). Natomiast istnienie populacji pacjentów, u których wyczerpano możliwości leczenia w ramach programu lekowego potwierdzają opinie ankietowanych ekspertów klinicznych.

  Uwaga nr 3 do „Str. 33, Tabela 15”

  W uwadze zasadnie wskazano, iż Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) dla poszczególnych leków dopuszczają rozważenie odstawienia leczenia po innym okresie obserwacji. Agencja podtrzymuje stanowisko w AWA, wskazując na różnice pomiędzy zapisami uzgodnionego programu lekowego a zapisami ChPL Bimzelx w zakresie oceny odpowiedzi na leczenie.


  Uwaga nr 4 do „Str. 34, Tabela 15”

  W AWA wskazano formalne różnice między założeniami przeglądu Wnioskodawcy a zapisami uzgodnionego programu lekowego. Wnioskodawca zasadnie zaznacza, że aktualne wytyczne EULAR/ASAS odnoszą się ogólnie do zalecanych opcji terapeutycznych w leczeniu osiowej spondyloartropatii (bez wskazywania konkretnego dawkowania leków m.in. BIM).


  Uwaga nr 5 do „Str. 45, rozdział 4.1.2.”

  Uwaga zasadna. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 6 do „Str. 55, rozdział 4.1.4.1.”

  W AWA przedstawiono wskazane informacje. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 7 do „Str. 55, rozdział 4.1.4.1.”

  W AWA przedstawiono wskazane informacje. Dodatkowe dane długookresowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa terapii BIM nie pochodzą z fazy randomizowanej badań, tym samym cechuje je niższa wiarygodność. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 8 do „Str. 56, rozdział 4.1.4.1.”

  Uwaga stanowi dyskusję do komentarza Agencji. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 9 do „Str. 58, rozdział 4.1.5”

  Uwaga zasadna. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 10 „Str. 59, rozdział 4.2.1”

  Uwaga niezasadna. Do analizy klinicznej należy włączyć prace spełniające predefiniowane kryteria włączenia i wykluczenia, tym samym odstąpiono od przedstawienia wskazanych wyników. Publikację Rudwaleit 2023 można uznać jako dodatkowe źródło informacji o skuteczności i bezpieczeństwa.


  Uwaga nr 11 „Str. 15, rozdział 3.1.2.2.”

  Uwaga stanowi komentarz spójny do stanowiska Agencji. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 12 „Str. 85, rozdział 5.3., Tabela 36.”

  Uwaga stanowi komentarz spójny do stanowiska Agencji. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 13 „Str. 86, rozdział 5.3.1.”

  Uwaga dotyczy porównania struktury modelu z rzeczywistymi danymi NFZ dot. realizacji programu lekowego B.36. „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45)”.

  Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA o istnieniu niepewności w omawianym obszarze leczenia pacjentów w programie.


  Uwaga nr 14 „Str. 86, rozdział 5.3.1.”

  Odpowiedz na uwagę zawarto w ramach odpowiedzi na komentarz nr 13.


  Uwaga nr 15 „Str. 86, rozdział 5.3.1.” Agencja podtrzymuje stanowisko w AWA. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 16 „Str. 89, rozdział 5.4. oraz str. 106, rozdział 11.”

  W ramach uwagi powtórzono argumenty Wnioskodawcy przedstawione na etapie oceny spełnienia wymagań minimalnych. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA o istnieniu niepewności w omawianym obszarze leczenia pacjentów w programie.


  Uwaga nr 17 „Str. 89, rozdział 5.4. oraz str. 106, rozdział 11.”

  Odpowiedz na uwagę zawarto w ramach odpowiedzi na komentarz nr 13.


  Uwaga nr 18 „Str. 94, rozdział 6.3., Tabela 42.”

  Uwaga stanowi dyskusję do komentarza Agencji. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 19 „Str. 95, rozdział 6.3.1.”

  Odpowiedz na uwagę zawarto w ramach odpowiedzi na komentarz nr 1.


  Uwaga nr 20 „Str. 95, rozdział 6.3.1. oraz Str. 97, rozdział 6.4. oraz Str. 107, rozdział 11.”

  Odpowiedz na uwagę zawarto w ramach odpowiedzi na komentarz nr 18.


  Uwaga nr 21 „Str. 95, rozdział 6.3.1. oraz Str. 97, rozdział 6.4. oraz Str. 107, rozdział 11.”

  Agencja podtrzymuje stanowisko w AWA. Brak wpływu na wnioskowanie z AWA.


  Uwaga nr 22 „Str. 95, rozdział 6.3.1. oraz Str. 97, rozdział 6.4. oraz Str. 107, rozdział 11.”

  Uwaga niezasadna. Nieuwzględnienie omawianej populacji pacjentów stanowi ograniczenia analizy Wnioskodawcy. Istnienie populacji pacjentów, u których wyczerpano możliwości leczenia w ramach programu lekowego potwierdzają opinie ankietowanych ekspertów klinicznych.


  Uwaga nr 23 „Str. 95, rozdział 6.3.1”

  Uwaga niezasadna. Jeżeli średni czas terapii za pomocą BIM byłby dłuższy niż 2 lata, przyjęty horyzont czasowy byłby niewystarczający do ustalenia równowagi na rynku. W Ustawie o refundacji nie odniesiono się do długości horyzontu czasowego analizy wpływu na budżet płatnika publicznego. Natomiast w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań, wskazano, iż :horyzont czasowy właściwy dla analizy wpływu na budżet obejmuje „przewidywany przedział czasu wystarczający do ustalenia równowagi na rynku i nie krótszy niż 2 lata od zajścia zmiany wynikającej z wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia decyzji o objęciu refundacją, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, lub decyzji o podwyższeniu ceny, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy”.

  Brak jest danych pozwalających określić średni czas terapii za pomocą bimekizumabu w leczeniu pacjentów z ZZSK. Tym samym dwuletni horyzont czasowy analizy należy uznać za wystarczający.


  Uwaga nr 24 „Str. 102, rozdział 10., Tabela 46.”

  Uwaga stanowi komentarz do danych Wnioskodawcy przedstawiających warunki refundacyjne w innych państwach.

  go to zlecenie