Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, Cabozantinibum, tabl. powl., 20 mg, 30 tabl., GTIN: 03582186003947,  Cabometyx, Cabozantinibum, tabl. powl., 40 mg, 30 tabl., GTIN: 03582186003954

Wskazanie:

we wskazaniu obejmującym terapię skojarzoną składającą się z kabozantynibu i niwolumabu w leczeniu raka nerkowokomórkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.2366.2023.19.KKL PLR.4500.2367.2023.20.KKL; 25.03.2024

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie