Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania mykofenolanu mofetylu we wskazaniu pozarejestracyjnym: miastenia, w ramach kategorii aptecznej

Wskazanie:

miastenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4506.2.2024.3.JW; 26.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie