Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia czynnika IX o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Wskazanie:

hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLT.405.71.2022.NK; 02.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Wydania opinii w sprawie zasadności włączenia ww. leku do modułu 4 ww. programu polityki zdrowotnej. Wydania łącznej opinii dla wszystkich koncentratów czynników krzepnięcia IX o przedłużonym działaniu

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 155/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 155/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 116/2023 do zlecenia 155/2022
  (Dodano: 28.06.2023 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRaport do zlecenia 155/2022
  (Dodano: 16.06.2023 r.)

  hr

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr raportu AOTMiT

  OT.4220.41.2022

  Tytuł raportu AOTMiT

  Ocena zasadności wprowadzenia czynnika IX o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Maciej Trzaska Swedish Orphan Biovitrum Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Cały raport”
  W ramach raportu przedstawiono dane NCK, w których wskazano, iż żaden czynnik krzepnięcia IX o przedłużonym okresie półtrwania nie był nigdy zakupiony w ramach przetargów w leczeniu hemofilii B. Przedstawione cele są zgodne z raportem Agencji, w ramach którego przedstawiono dowody najwyższej wiarygodności dot. omawianego problemu decyzyjnego. Wskazano także ograniczenia dostępnych danych.

  Uwaga nr 2 do „Strona 39”
  W ramach uwagi przedstawiono wyjaśnienie braku bezpośrednich porównań czynników IX o przedłużonym okresie półtrwania między sobą. Agencja przychyla się do powyższych wyjaśnień. Dodatkowo warto wskazać, że w ChPL ocenianych FIX EHL istnieją zapisy wskazujące na ograniczoną możliwość dokonania porównań między czynnikami i badaniami w zakresie rocznego wskaźnika krwawień.

  Uwaga nr 3 do „Strony 49-55”
  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.

  Uwaga nr 4 do „Strona 39 i 55”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu. Odniesiono się do porównania czynników o przedłużonym czasie działania z czynnikami o standardowym czasie działania wskazując jako główny wniosek z przeprowadzonej analizy klinicznej, iż nie wykazano efektywności medycznej czynników IX o przedłużonym działaniu w stosunku do aktualnie stosowanych u pacjentów z hemofilią B czynników IX w Polsce, w kontekście braku badań bezpośrednio porównujących czynniki o przedłużonym działaniu z czynnikami o standardowym czasie działania i braku możliwości wykonania wiarygodnego porównania pośredniego.

  2.

  Ewelina Matuszak Prezes Stowarzyszenia Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Ogólne uwagi do całego raportu”
  W ramach prac nad raportem wykonano przegląd systematyczny, którego celem było odnalezienie badań porównujących bezpośrednio skuteczność i bezpieczeństwo czynników o standardowym czasie działania z czynnikami o przedłużonym działaniu. Nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących czynniki IX o przedłużonym działaniu z czynnikami IX o standardowym czasie działania. Tym samym bezpośrednie porównanie ww. technologii lekowych nie jest możliwe.

  W raporcie przedstawiono wyniki odnalezionych badań wtórnych, w których podjęto próby porównania pośredniego ocenianych w nich technologii, zapisy odpowiednich ChPL odnośnie dawkowania i okresów półtrwania oraz treść odnalezionych wytycznych klinicznych.

  Uwaga nr 2 do „Strony 49-55”
  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.

  Uwaga nr 3 do „Strona 39 i 55”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu.

  hr

   

  go to zlecenie