W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w zakresie art. 11 ust. 3 Agencji powierzono nowe zadanie jakim jest opiniowanie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, opracowywanych przez towarzystwa naukowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy systemu Agencja rozpoczęła prace nad opracowaniem podstaw metodycznych dotyczących zasad przygotowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, które docelowo mają być zbiorem dobrych praktyk opracowywania takich dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego procesu będą publikowane w zakładce Aktualności (strona www Agencji).

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem:

pdf 01 Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3

Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu "Wytyczne opracowywania zaleceń postepowania diagnostyczno-terapeutycznego".