Uprzejmie informujemy, że Agencja wraz z powołanym Zespołem ekspertów przygotowała polskie tłumaczenie narzędzia oceny wytycznych AGREE II.

AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) to zestaw kryteriów jakości wytycznych, który jest źródłem wskazówek, jak powinny wyglądać dobre wytyczne. Ma on przede wszystkim pomóc autorom i użytkownikom w ocenie jakości metodycznej zaleceń i w określeniu, jakie informacje i w jaki sposób powinny być przedstawione w wytycznych. Ocena za pomocą AGREE II obejmuje odniesienie do metod stosowanych przy opracowaniu wytycznych, elementy składowe końcowych zaleceń oraz warunki związane z ich wprowadzeniem w życie.

Narzędzie AGREE II jest powszechnie uznawane za standard oceny jakości wytycznych. W wielu krajach jest podstawą tworzenia i oceny jakości wytycznych, a jego stosowanie jest zalecane przez szereg organizacji ochrony zdrowia.

Z perspektywy Agencji celem dokumentu jest zapewnienie jakości realizacji zadania opiniowania zaleceń. Aby zalecenia postępowania mogły najlepiej służyć szeroko pojętej ochronie zdrowia, ich projektowanie winno być oparte na narzędziach gwarantujących ich jakość merytoryczną z uwzględnieniem zawarcia w nich kluczowych elementów struktury.

Narzędzie oceny wytycznych
AGREE II
(APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION II)W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.), w zakresie art. 11 ust. 3 Agencji powierzono nowe zadanie jakim jest opiniowanie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, opracowywanych przez towarzystwa naukowe.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy systemu Agencja rozpoczęła prace nad opracowaniem podstaw metodycznych dotyczących zasad przygotowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, które docelowo mają być zbiorem dobrych praktyk opracowywania takich dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego procesu będą publikowane w zakładce Aktualności (strona www Agencji).

W dniu 22 grudnia 2017 roku Agencja, po konsultacjach z zespołem ekspertów, ukończyła prace nad dokumentem:

pdf 01 Ramy metodyczne opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Wstęp do metodyki opracowywania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego ver. 0.3

Niniejszy dokument określa najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowywania zaleceń i stanowi ramy dla rozwinięcia i uszczegółowienia wytycznych na poziomie dokumentu "Wytyczne opracowywania zaleceń postepowania diagnostyczno-terapeutycznego".