Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde, 140 mg. 120 szt., EAN 5909991195144, w ramach programu lekowego: ibrutynib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD-10 C85.7, C83.1)

Wskazanie:

oporny lub nawrotowy chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10 C85.7, C83.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.397.2016.4.MB; 25.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 204/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 204/2016
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 204/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 204/2016
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 204/2016
pdfUzupełnienie do zlecenia 204/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 204/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 stycznia 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 204/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.37.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Imbruvica (ibrutynib) w ramach programu lekowego: „Ibrutynib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD-10 C85.7, C83.1)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Wijata
  Janssen-Cilag

  pdf 01

  Uwaga do str. 22, 38, 53, 62, 64, 68: uwaga stanowi powtórzenie wcześniejszych argumentów wnioskodawcy, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Prawdą jest, że wobec braku wiodącego schematu leczenia stosowanego w praktyce klinicznej leczenia MCL, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być uwzględnienie jako komparatora „wyboru lekarza”, z uwzględnieniem uśrednionej skuteczności dla kilku substancji czynnych. Tak rozumiany „wybór lekarza” powinien jednak stanowić odzwierciedlenie aktualnej praktyki klinicznej w Polsce i odpowiadać interwencjom rekomendowanym na danym etapie leczenia. W rozważanym przypadku nie odnaleziono jednak wiarygodnych danych, które umożliwiłyby porównanie ibrutynibu z właściwym, tak rozumianym komparatorem. Wiarygodność przeprowadzonego porównania pośredniego podważa także różnica w charakterystyce wejściowej pacjentów w badaniach Dreyling 2016 oraz Hess 2009.

  Uwaga do str. 23, 53: Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. „Wybór lekarza” można uznać za najlepiej dobrany komparator w rozpatrywanym przypadku, tym niemniej w ocenianym wskazaniu aktualną praktykę kliniczną stanowi szereg interwencji, które mogą stanowić alternatywę dla ibrutynibu. Zwykle nie przeprowadza się kolejnego przeglądu i nie zawęża jego kryteriów włączenia, na podstawie wcześniej przeprowadzonego przeglądu, który wykazał, że brak jest wiarygodnych, kontrolowanych badań klinicznych, które spełniałyby szersze kryteria włączenia.

  Uwaga do str. 23, 31, 38, 62, 64, 65: uwaga stanowi powtórzenie wcześniejszych argumentów wnioskodawcy, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Charakterystyki badań włączonych do analizy klinicznej nie wskazują, aby chociaż u jakiegoś odsetka badanych stosowano bendamustynę przed rozpoczęciem podawania technologii wnioskowanej lub jej komparatorów, a tym samym nie dostarczono dowodów na efektywność leku wnioskowanego w ocenianej populacji pacjentów. Fakt, że uprzednie stosowanie bendamustyny nie stanowiło kryterium wykluczenia z badań nie zmienia faktu, że nie zbadano czy i w jaki sposób zawężenie populacji może rzutować na możliwe do uzyskania efekty zdrowotne.

  Uwaga do str. 23: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do str. 31-32, 38, 39, 53, 62, 64-65: uwaga niezasadna. Stopień zaawansowania choroby oraz typ nowotworu mogą mieć oczywiście znaczenie, co nie zmienia faktu, że cechą charakterystyczną MCL jest nawrotowość oraz rozwój oporności, z coraz krótszymi okresami remisji, wydaje się więc zasadne uznanie, że liczba wcześniej przyjętych linii leczenia może rzutować na stwierdzaną skuteczność. Wyniki porównania pośredniego zostały przedstawione, a nie odrzucone, z zaznaczeniem, że należy je interpretować z ostrożnością.

  Uwaga do str. 38, 39, 53, 62, 64-65: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wyniki porównania pośredniego zostały przedstawione, a nie odrzucone, z zaznaczeniem, że należy je interpretować z ostrożnością.

  Uwaga do str. 30, 38, 53: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Wyniki porównania pośredniego zostały przedstawione, a nie odrzucone, z zaznaczeniem, że należy je interpretować z ostrożnością

  Uwaga do str. 62, 68 oraz 63, 64 (analiza ekonomiczna): uwagi w większości stanowią powtórzenie wcześniejszych argumentów wnioskodawcy, nie wpływają na wnioskowanie AWA.

  W odniesieniu do uwagi o braku danych o jakości życia pacjentów z badania Hess 2009, analitycy Agencji nie wskazywali, że dane te były dostępne, ale niewykorzystane przez wnioskodawcę w modelu – jak informuje analiza kliniczna wnioskodawcy i ta przedstawiona w AWA, w badaniu tym jakość życia faktycznie nie była oceniana. Intencją uwagi analityków Agencji było wskazanie, że brak jest danych o jakości życia względem właściwego komparatora zdefiniowanego jako „wybór lekarza”.

  W odniesieniu do uwagi dotyczącej składu komparatora, analitycy Agencji nie wnosili zastrzeżeń do odrzucenia w kalkulacjach składowych komparatora określonych jego „inne” (ze względu na trudności w kalkulacji ich kosztu). Jakkolwiek, zauważyć należy, że w dostarczonej analizie wnioskodawca nie wskazywał, aby leki tworzące składową „inne” pochodziły z darowizn od producentów. W swojej uwadze nie przedstawił też na to dowodów.

  W odniesieniu do uwagi dotyczącej szacowania użyteczności poprzez wykorzystanie zestawu wag dla populacji brytyjskiej wnioskodawca takie postepowanie argumentuje brakiem dostępu do danych indywidualnych pacjentów, co jest niezgodne z informacjami przedstawionymi w analizie ekonomicznej, gdzie wskazuje, że „(…) w analizie wykorzystano dane niezagregowane, tj. dane pacjentów z badania Dreyling 2016.”

  Podsumowując przedstawione uwagi, brak wielu danych wymusił przyjęcie niepewnych założeń i uproszczeń, co sprawia, że model dostarcza niepewnych wyników kosztowej użyteczności wnioskowanego produktu leczniczego.

  Uwaga do str. 70 (bendamustyna w składzie „wyboru lekarza”): brak w analizie wpływu na budżet wnioskodawcy odniesienia do tego, iż uwzględnienie bendamustyny w „wyborze lekarza” może być ograniczeniem. W związku z tym przedstawiona uwaga stanowi uzupełnienie pierwotnej analizy. Analitycy Agencji nie podważają, że nie można wykluczyć, że część pacjentów może otrzymywać wcześniej stosowaną bendamustynę w przypadku kolejnej wznowy choroby, jednak wydaje się, że taka sytuacja będzie dotyczyła niewielkiego odsetka chorych.

  Uwaga do str. 72 (pominięcie „inne” w „wyborze lekarza”): analitycy Agencji nie wnosili zastrzeżeń do odrzucenia w kalkulacjach składowych komparatora określonych jego „inne” (ze względu na trudności w kalkulacji ich kosztu) – wskazywali jedynie, że wybrane przez wnioskodawcę 6 schematów, zgodnie z wynikami badania MCL, nie stanowi najczęściej wykorzystywanych w leczeniu populacji docelowej terapii, tj. stosowanych u powyżej 50% pacjentów. Informacja na temat tego, że leki tworzące składową „inne” pochodziły z darowizn od producentów stanowi uzupełnienie pierwotnej analizy.

  Uwaga do str. 72 (pacjenci leczeni w ramach NPP): uwaga informacyjna (brak w analizie wpływu na budżet wnioskodawcy odniesienia do kontynuacji leczenia populacji pacjentów w ramach NPP). Uwaga stanowi uzupełnienie pierwotnej analizy.

  Uwaga do str. 72 (pominięcie kosztów leczenia AES): uwaga informacyjna (brak uzasadnienia pominięcia kosztów leczenia AEs w analizie wpływu na budżet wnioskodawcy). Uwaga stanowi uzupełnienie pierwotnej analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 1/2017 do zlecenia 204/2016
  (Dodano: 12.01.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 1/2017 do zlecenia 204/2016
  (Dodano: 18.01.2017 r.)

  go to zlecenie