Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246457 Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246464; Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246488; Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 1500 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246495; Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246501; Elocta, efmoroctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzdania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU, 1 zestaw, EAN 5909991246518, w ramach programu lekowego: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A (ICD-10 D66), z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII o przedłużonym działaniu efmoroctocog alfa-Elocta-rFVIIIFc

Wskazanie:

hemofilia A u dzieci

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.566.2016.MA; 27.10.2016

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 208/2016
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 208/2016
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 208/2016
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 208/2016
pdfUzupełnienie do zlecenia 208/2016

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 208/2016

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 05 stycznia 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 208/2016

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.39.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Elocta (efmoroctog alfa) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A (ICD-10 D 66) z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII o przedłużonym działaniu (efmoroctocog alfa - Elocta – rFVIIIFc)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Krzysztof Stepka
  (MB&S)

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1: Uwaga bezpośrednio nie odnosi się do opublikowanej w BIP AWA, jednocześnie prawdopodobnie odnosi się do uwag zawartych w piśmie AOTMiT nr. OT.4351.39.2016.TI.2 dot. niezgodnościach przedłożonych analiz względem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz. U. 2012 poz. 388).

  Komentarz do uwagi 2: Agencja przedstawiła założenie wnioskodawcy, tj. „Zużycie czynnika VIII (liczba wstrzyknięć w terapii epizodu krwawienia oraz dawka czynnika na wstrzyknięcie) została ustalona na poziomie zużycia Elocta w badaniach klinicznych Kids A-LONG i A-LONG” w Tabeli 32. „Zestawienie danych wejściowych do modelu” – str. 58 AWA.

  Komentarz do uwagi 3: Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA. dot. braku badań RTC, porównujących zużycie efmoroctocogu alfa z innymi czynnikami krzepnięcia VIII jako istotne ograniczenie AW. Jednocześnie porównanie efmoroctocogu alfa z okresu badania klinicznego z innymi czynnikami krzepnięcia VIII z okresu prestudy odnośnie różnicy zużycia czynnika i wskaźnika ABR, zostało przedstawione w AK Wnioskodawcy.

  Komentarz do uwagi 4: Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA. dot. rozbieżności między wynikami badań Shapiro 2014 a Young 2015 w zakresie zmiany zużycia czynnika krzepnięcia rFVIIIFC względem rFVIII. Jednocześnie przedstawione przez wnioskodawcę uzasadnienie jest niewystarczające.

  Komentarz do uwagi 5: Uwaga stanowi uzupełnienie informacji prezentowanych w AWA, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Komentarz do uwagi 6: Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.
  Biorąc pod uwagę ograniczenia dotyczące dowodów naukowych potwierdzających niższe zużycie, przyjęcie modyfikacji aktualnie obowiązujących kryteriów przetargowych zgodnie z propozycją wnioskodawcy, niesie istotne ryzyko dodatkowych kosztów dla płatnika publicznego.

  Komentarz do uwagi 7: Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA, tj. skuteczność kliniczna apremilastu zaimplementowana do modelu wnioskodawcy odnosi się do populacji szerszej od wnioskowanej.

  Komentarz do uwagi 8: Na oficjalnych stronach Towarzystw Naukowych PTHiT i UKHCDO brak zaktualizowanych wytycznych dotyczących leczenia hemofilii, wskazanych przez Wnioskodawcę. Ponadto Wnioskodawca nie przedstawił pełnych referencji, co utrudnia identyfikację wskazanych publikacji.

  Komentarz do uwagi 9: Na podstawie opublikowanych danych, przedstawionych przez Wnioskodawcę, nie można zweryfikować istotnej statystycznie przewagi rFVIIIFC nad rFVIII w odniesieniu do dłuższego okresu półtrwania.
  Na podstawie nieopublikowanych danych można zweryfikować wyniki dotyczące średnich okresów półtrwania z badania A-LONG (poprzez wyznaczenie skumulowanego odsetka pacjentów oraz rozkładu gęstości prawdopodobieństwa w zależności od czasu półtrwania). Natomiast nie można zweryfikować wyników dotyczących średnich okresów półtrwania z badania Kids A-LONG ze względu na brak wartości t½ dla rFVIII.

  2.

  Maria Łapinska Bartnik
  (NovoNordisk)

  pdf 01

  Uwaga zasadna. Jednocześnie należy podkreślić, że podstawowym ograniczeniem analiz wnioskodawcy jest brak udowodnienia dodatkowego efektu klinicznego (dłuższy okres półtrwania, ABR) w stosunku do innych rekombinowanych czynników VIII krzepnięcia.

  Nie rozpoznano

  3.

  Halina Bobrowska

   

  Nie rozpoznano z powodu wpłynięcia uwag po terminie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 5/2017 do zlecenia 208/2016
  pdfSRP 6/2017 do zlecenia 208/2016
  pdfSRP 7/2017 do zlecenia 208/2016
  pdfSRP 8/2017 do zlecenia 208/2016
  pdfSRP 9/2017 do zlecenia 208/2016
  pdfSRP 10/2017 do zlecenia 208/2016
  (Dodano: 12.01.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 4/2017 do zlecenia 208/2016
  (Dodano: 17.01.2017 r.)

  go to zlecenie