Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

W procesie konsutacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia Zaproponowanie rozwiązań w zakresie świadczeń rehabilitacji leczniczej mających na celu poprawę dostępności przedmiotowych świadczeń

Wskazanie:

rehabilitacja lecznicza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK:744871.2016.IJ; 15.11.2016

Zlecenie dotyczy:

powołania komitetu sterującego z przedstawicieli Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Departamentu Organizacji Ochrny Zdrowia

go to zlecenie