Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Raxone, idebenon, tabl. powl., 150 mg, 180 szt. EAN 7640137910150 w ramach programu lekowego: leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (ICD-10 H47.2)

Wskazanie:

dziedziczna neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (ICD-10 H47.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.661.2016.7.ISO; 11.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 68/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 68/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 68/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 68/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 68/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 68/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 lipca 2017 r.r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 68/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.21.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Raxone (idebenon) w ramach programu lekowego „Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (ICD-10 H47.2)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Jadwiga Kuchta
  Ewopharma AG Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1,6
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA. W modelu należałoby uwzględnić wpływu naturalnego spadku ostrości widzenia związanego z wiekiem. W związku z tym struktura modelu Wnioskodawcy nie oddaje przebiegu problemu zdrowotnego oraz nie jest w całości zgodna z dowodami naukowymi.

  Komentarz do uwagi 2
  Uwaga zasadna, natomiast nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Komentarz do uwagi 3,7,9
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.

  Komentarz do uwagi 4
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.
  Struktura modelu Wnioskodawcy w niekompletny sposób oddaje przebieg modelowanego problemu zdrowotnego oraz nie jest w całości dostosowana do wnioskowanego programu lekowego. Mianowicie w modelu brak jest możliwości przejścia pacjenta do stanu brak odpowiedzi na leczenie po 6 miesiącach leczenia – zgodnie z kryteriami wyłączenia uzgodnionego programu lekowego.

  Wątpliwości budzą założenia przyjęte w modelu Wnioskodawcy dot. braku zmiany wartości szacowanych użyteczności dla grupy idebenonu w przyjętym horyzoncie analizy. Mianowicie model nie odzwierciedla spadku użyteczności w grupie idebenonu dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie po 6 miesiącach terapii, przy jednoczesnym spadku kosztów dla terapii idebenonem.

  Oszacowany przez Wnioskodawcę niewielki spadek wartość QALY/cykl po 2 cyklu (6 mies.) w stosunku do 3 i kolejnych cykli leczenia, wskazuje na przeszacowanie wartości QALY w modelu oraz w konsekwencji niedoszacowanie wartość ICUR. W związku z tym wartość oszacowanego przez Wnioskodawcę ICUR, którą należy interpretować z dużą ostrożnością.

  Komentarz do uwagi 5
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA. Uwzględniony w programie lekowym czas od rozpoznania LHON nie jest tożsamy z czasem od wystąpienia pierwszych objawów u pacjentów włączonych do badania RHODOS.

  Komentarz do uwagi 8
  Uwaga zasadna w przypadku wykazania w posterze Hasham 2016 istotności statystycznej dla CRR. Jednocześnie Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA dotyczące pozostałych uwag odnoszących się do CRR, przedstawionych w AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 80/2017 do zlecenia 68/2017
  (Dodano: 02.08.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 49/2017 do zlecenia 68/2017
  (Dodano: 25.09.2017 r.)

  go to zlecenie