Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego "leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)"

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.431.2017.PB.2; 29.05.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 151/2017 do zlecenia 72/2017
(Dodano: 21.06.2017 r.)

go to zlecenie