Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trulicity, dulaglutidum, roztwór do wstrzykiwań, 1,5 mg 2 wstrzykiwacze 0,5 ml, EAN 5909991219161

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.506.2017.2.MC; 27.06.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 78/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 78/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 78/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 78/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 78/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 78/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 78/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7 września 2017 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 78/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.11.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Trulicity (Dulaglutidum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu terapii skojarzonej metforminy i pochodnej sulfonylomocznika z poziomem HbA1c ≥8% oraz BMI ≥35 kg/m2
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Łukasz Sławatyniec – Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarze do uwag do następujących fragmentów AWA:
  Rozdział 4.3.1.2, str. 35-36
  Zapis w ChPL Victoza oraz określenie przez WHO wielkości DDD na 1,2 mg/dzień sugeruje, że liraglutyd jest częściej stosowany w dawce 1,2 mg/dzień. Potwierdzają to również dane przedstawione w AWA Victoza OT.4350.12.2017 - wg prognoz wnioskodawcy dla Victozy zużycie LIR w dawce 1,2 mg w porównaniu z LIR 1,8 mg wynosi odpowiednio 80% do 20% (Rozdz. 5.3.2. AWA Victoza OT.4350.12.2017).
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 5.3, str. 63
  Zgodnie z informacjami przedstawionymi w AWA w Rozdz. 5.3. analitycy Agencji nie mają zastrzeżeń co do poprawności struktury modelu IMS Core, ale do braku możliwości powtórzenia w prosty sposób przeprowadzonych obliczeń, ze względu na ograniczenia techniczne. Wyniki końcowe przedstawione w tym modelu odwołują się do zakładek z danymi wejściowymi, które nie są dostępne/widoczne dla użytkownika, co z kolei uniemożliwia weryfikację modelu pod kątem wykorzystania prawidłowych zestawów danych wejściowych opisanych w AE wnioskodawcy. W związku z powyższym nie jest możliwe prześledzenie zależności między przedstawionymi danymi wyjściowymi (m.in. dane kosztowe dotyczące leczenia powikłań cukrzycowych) a wynikami końcowymi, tj. inkrementalnym współczynnikiem kosztów-użyteczności ICUR, na którym opiera się wnioskowanie dotyczące użyteczności kosztowej analizowanej technologii medycznej.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 5.3.2, str. 64
  Duże rozbieżności dla danych wejściowych w oszacowaniu kosztów leczenia powikłań cukrzycowych w porównaniu do AWA Victoza OT.4350.11.2017, dotyczącej innego analogu GLP-1 w podobnym wskazaniu i opartej również o IMS Core Diabetes Model (dla niektórych parametrów o ponad 1300%) znacznie ograniczają wiarygodność oszacowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę.
  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 5.4, str. 65
  Przyjęcie przez wnioskodawcę założenia, że czas do intensyfikacji leczenia (okres przyjmowania dulaglutydu przed zastąpieniem go insuliną NPH) wynosi 2 lata, budzi wątpliwości, gdyż rzeczywisty czas jest nieznany, a w AWA Victoza OT.4350.11.2017 dotyczącej innego analogu GLP-1 - liraglutydu został oszacowany na 5 lat.
  W przywołanej publikacji Divino 2017 nie podano czasu do przerwania leczenia dla dulaglutydu, a jedynie dla innych analogów GLP-1.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 6.3.1, str. 74-75
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 6.4, str. 77
  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Maria Łapińska-Bartnik – Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarz do uwagi do następującego fragmentu AWA:
  Str. 41 oraz Tab. 19 na str. 40
  Informacja o tym, że badania AWARD-6 zostało zaprojektowane w celu wykazania non-inferiority dla zmiany HbA1c znalazła się w Rozdz. 4.1.3.1 AWA (Tab. 12). Wyniki badania AWARD-6 zostały prawidłowo zaprezentowane w Rozdz. 4.2.1.1 w Tab. 19. Masa ciała jest drugorzędowym punktem końcowym w badaniu AWARD-6, względem którego nie była planowana wielkość próby, dlatego zaobserwowane zmiany w zakresie masy ciała wymagają ostrożnej interpretacji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 89/2017 do zlecenia 78/2017
  (Dodano: 12.09.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 54/2017 do zlecenia 78/2017
  (Dodano: 20.09.2017 r.)

  go to zlecenie