Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia zmian w schemacie dawkowania leku: Adcetris, brentuximabum vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545, w programie lekowym:"leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)" poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów

Wskazanie:

oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.2017.2.DJ IK:836066; 03.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

go to zlecenie