Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (desmopresyna) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

zgodnie ze zleceniem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.534.2017.1.ISO; 05.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 200/2017 do zlecenia 84/2017 (Data ważności opinii: 17.07.2020 r.)
(Dodano: 19.07.2017 r.)

go to zlecenie