Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU, 1 zestaw EAN 5909991273897;
Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 IU, 1 zestaw EAN 5909991273903;
Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273910;
Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273927;
Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 IU, 1 zestaw EAN 5909991273934 w programie lekowym: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią B (ICD-10 D67) z zastosowaniem rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia IX o przedłużonym działaniu (Eftrenonakog Alfa-Alprolix-rFIXFc) z uwzględnieniem jego stosowania w module profilaktyki pierwotnej krwawień ww. programu

Wskazanie:

u dzieci hemofilia B (ICD-10 D67) z uwzględnieniem profilaktyki pierwotnej krwawień

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2036.2016.10.KG z 22.09.2017; 
PLR.4600.2036.2016.11.KG z 22.09.2017; 
PLR.4600.2036.2016.12.KG z 22.09.2017;
PLR.4600.2036.2016.13.KG z 22.09.2017;
PLR.4600.2036.2016.14.KG z 22.09.2017
PLA.4604.553.2017.2.MA z dnia 4.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 87/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 87/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 87/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 87/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 87/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 87/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 87/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.26.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Alprolix (eftrenonakog alfa) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Krzysztof Stepka Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  pdf 01

  Uwaga #1 [ Str. 13 p. 3.1.2]
  Brak możliwości odniesienia się do uwagi, ze względu na niemożność zidentyfikowania wskazanego fragmentu.

  Uwaga #2 [ Str. 17 p. 3.4.1]
  Przytoczony w AWA fragment wytycznych brytyjskich UKHCDO z 2016 roku odnosi się tylko do czynników krzepnięcia o przedłużonym czasie półtrwania, ponieważ to stosowania tych czynników dotyczą wytyczne.

  Uwaga #3 [ Str. 23 p. 4.1.1]
  Dawkowanie produktu leczniczego Alprolix w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień u nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką postacią hemofilii B, wcześniej nieleczonych czynnikami osoczopochodnymi: uwaga analityków Agencji jest zasadna, ponieważ wskazano, że w programie lekowym nie uwzględniono dawkowania dla dzieci poniżej 12 r.ż. Najwyższa zalecana w ChPL Alprolix dawka w profilaktyce wynosząca 100 IU/kg m.c.: w programie lekowym nie zostało to ujęte, ponieważ w przypadku profilaktyki pierwotnej podano dawkowanie 50 IU/kg m.c. co 7 dni lub 100 IU/kg m.c. co 10 dni, ze wskazaniem, że dostosowanie odstępu pomiędzy dawkami i wielkość dawki następuje na podstawie indywidualnej odpowiedzi pacjenta. Natomiast w ChPL Alprolix dostosowanie dawki jest możliwe jedynie w przypadku podawania 50 IU/kg m.c. co 7 dni. W przypadku dawkowania 100 IU/kg m.c. co 10 dni, wg ChPL Alprolix możliwe jest dostosowanie odstępu pomiędzy dawkami. Zapisy programu lekowego sugerują natomiast, że dostosowanie dawki może nastąpić również w przypadku dawki 100 IU/kg m.c. Dawkowanie produktu leczniczego Alprolix w przypadku konieczności założenia centralnego dostępu żylnego: uwaga analityków Agencji zamieszczona w AWA dotyczyła braku zapisu w programie lekowym możliwości powtórzenia wstrzyknięcia wskazanej dawki leku po 24 godzinach, do czasu zagojenia.

  Uwaga #4 [Str. 35 p. 4.1.4]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Ograniczenie zaczerpnięte wprost z ograniczeń analizy klinicznej wskazanych przez wnioskodawcę (AKL wnioskodawcy, rozdział 10. Ograniczenia analizy klinicznej, str. 160).

  Uwaga #5 [Str. 36 p. 4.1.4]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Ograniczenie zaczerpnięte wprost z ograniczeń analizy klinicznej wskazanych przez wnioskodawcę (AKL wnioskodawcy, rozdział 10. Ograniczenia analizy klinicznej, str. 161).

  Uwaga #6 [Str.39 p. 4.1.4]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. W ramach AWA dotyczącej produktu leczniczego Alprolix nie przedstawiono wyników badań, które dotyczyły populacji osób powyżej 18 r.ż., badań dotyczących dzieci i dorosłych w przypadku braku wyszczególnienia wyników dla populacji pediatrycznej oraz badań, gdzie zawarto informację o odsetku osób poniżej 18 r.ż. i gdzie był on mniejszy niż 50% (również w przypadku braku wyszczególnienia wyników dla tej podgrupy).

  Uwaga #7 [Str. 53 p. 4.3]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #8 [Tabela 37, str. 59]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #9 [Tabela 37, str. 60,]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #10 [Str. 69, 71]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga #11 [Str. 73 p. 8]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Komentarz do niniejszej uwagi jest tożsamy z komentarzem do uwagi #3.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 124/2017 do zlecenia 87/2017
  pdfSRP 125/2017 do zlecenia 87/2017
  pdfSRP 126/2017 do zlecenia 87/2017
  pdfSRP 127/2017 do zlecenia 87/2017
  pdfSRP 128/2017 do zlecenia 87/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 70/2017 do zlecenia 87/2017
  (Dodano: 09.11.2017 r.)

  go to zlecenie