Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, opracowane przez właściwe towarzystwa naukowe

Wskazanie:

n.d.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 4a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OZO.50.52.2017.JG; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie