Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 60 tabl., EAN 5901571320625 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 60 tabl., EAN 5901571320649 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 20 tabl., EAN 5901571320632 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 20 tabl., EAN 5901571320618, w ramach programu lekowego: triflurydyna/typiracyl w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Wskazanie:

zaawansowany rak jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.512.2017.9.DJ PLR.4600.513.2017.9.DJ PLR.4600.514.2017.9.DJ PLR.4600.519.2017.9.DJ; 24.07.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 97/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 97/2017
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 97/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 97/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 97/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 97/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 97/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 października 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 97/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.29.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Lonsurf (triflurydyna/typiracyl) w ramach programu lekowego: „Triflurydyna/typiracyl w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Dominik Golicki

  pdf 01

  Uwaga do str. 17 (Dane NFZ), str. 63 od góry, Tab. 35; Rozdz. 6.3.3 str. 68 Tab. 40: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Kryterium kwalifikacji do wnioskowanego programu lekowego jest nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii opartej na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, terapii z zastosowaniem leków anty-VEGF oraz leków anty EGFR lub brak możliwości zastosowania wymienionych powyżej metod. Uznano więc, że do stosowania triflurydyny/typiracylu (T/T) mogą się kwalifikować wszyscy pacjenci, którzy przyjmowali wcześniej cetuksymab lub panitumumab w III linii leczenia w ramach funkcjonującego programu lekowego, bez względu na rzeczywisty czas przyjmowania tych leków.
  Niezrozumiałe jest dlaczego do leczenia T/T mieliby kwalifikować się wyłącznie pacjenci, którzy przyjęli pełną terapię lekami anty-EGFR. Program wnioskowany zakłada, że T/T mogą przyjmować pacjenci przeleczeni lekami anty EGFR, ale również chorzy, którzy z różnych względów nie mogą tej terapii przyjmować. Wydaje się więc, że do terapii T/T mogą się kwalifikować również pacjenci, którzy z jakiś względów przyjęli np. tylko jedną dawkę leku w programie obowiązującym. Ustalając liczbę pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do programu lekowego należało więc uwzględnić wszystkich pacjentów uprzednio leczonych, bez względu na czas trwania terapii (program dodatkowo zakłada nawet włączanie pacjentów, u których zastosowanie wcześniejszych linii leczenia w ogóle nie było możliwe). Dopiero dla szacowania kosztów leczenia T/T ma znaczenie rzeczywisty czas przyjmowania leczenia.
  Podsumowując, jak wskazano w analizach wnioskodawcy, podstawę szacowania populacji stanowi liczba pacjentów leczonych cetuksymabem lub panitumumabem w III linii leczenia w ramach obowiązującego programu lekowego i taką daną, uzyskaną od NFZ, posłużono się w obliczeniach własnych Agencji. Uznano przy tym, że nie ma znaczenia rzeczywisty czas stosowania cetuksymabu lub panitumumabu (przyjęcie całego schematu leczenia bądź tylko jego części), ponieważ do leczenia T/T kwalifikują się chorzy, u których uprzednie leczenie m. in. lekami z grupy anty-EGFR było nieskuteczne, a także przy braku możliwości jego stosowania. W analizie uwzględniono natomiast fakt, że tylko część osób leczonych lekami anty EGFR w ramach funkcjonującego programu będzie się kwalifikować do dalszego leczenia. Populacja może być ciągle niedoszacowana, gdyż wnioskodawca nie uwzględnił chorych niekwalifikujących się w ogóle do leczenia lekami anty-EGFR (np. ze względu na włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenia płuc).

  2.

  Bartłomiej Żmigrodzki - Servier Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do 5.5.2 „Wyniki analizy progowej” str. 54, 11. „Kluczowe informacje i wnioski” str. 79 – uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Wartość progowej ceny zbytu netto to wartość przy której stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych nie jest większy od progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a dopiero w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – kosztu uzyskania dodatkowego roku życia.
  Ustawa o refundacji, jak i rozporządzenie w sprawie wymagań minimalnych, jako wiodącą wskazują analizę kosztów-użyteczności i ta stanowi analizę podstawową. Ceny progowe względem ICER są dostępne dla Rady Przejrzystości oraz Prezesa Agencji na podstawie analizy wnioskodawcy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 102/2017 do zlecenia 97/2017
  pdfSRP 103/2017 do zlecenia 97/2017
  pdfSRP 104/2017 do zlecenia 97/2017
  pdfSRP 105/2017 do zlecenia 97/2017
  (Dodano: 18.10.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 61/2017 do zlecenia 97/2017
  (Dodano: 13.11.2017 r.)

  go to zlecenie