Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002119; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002171; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002140; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 16 mg 5 mg, kod EAN: 5906414002089; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414003058; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 10 mg, kod EAN: 5906414002027; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 90 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001990; Candezek Combi, Candesartanum cilexetili Amlodipinum, kapsułki twarde, 30 kaps., 8 mg 5 mg, kod EAN: 5906414001969;

Wskazanie:

leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosująć jednocześnie kandesartan i amlodypinę w takich samych dawkach

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.340.2017.KWA; 22.08.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekoemdnacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 105/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 105/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 105/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 105/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 105/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 105/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 105/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 105, analiza OT.4350.16.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Candezek Combi (kandesartan + amlodypina) we wskazaniu: „leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Katarzyna Dubno

  pdf 01

  Dotyczy: Uzasadnienia założenia dotyczącego przejęcia udziałów w rynku przez preparat Candezek Combi.

  Wnioskodawca uzasadnił przyjęcie mniejszego udziału w rynku preparatu Candezek Combi niż leku Telimzek Combi powołując się na mniejszą liczbę zrefundowanych w 2016 roku DDD kandesartanu w porównaniu z telmisartanem w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem. Analitycy nie zgłaszają zastrzeżeń do uzasadnienia wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Uzasadnienia wnioskodawcy, że na podstawie przedstawionych dowodów naukowych dotyczących wyższej skuteczności preparatów złożonych nad monopreparatami stosowanymi w skojarzeniu w terapii nadciśnienia zasadne jest wnioskowanie o wyższej skuteczności Candezek Combi nad terapią skojarzoną kandesartanem i amlodypiną, a tym samym wnioskowanie o utworzenie odrębnej grupy limitowej.

  Zdaniem analityków odnalezione w ramach przeglądu systematycznego dowody naukowe nie pozwoliły jednak na potwierdzenie dodatkowego efektu zdrowotnego preparatu Candezek Combi w odniesieniu do innych złożonych preparatów hipotensyjnych z grupy limitowej 45.0., a jedynie nad monoterapią.

  Przedstawione argumenty nie zmieniają opinii analityków na temat zasadności utworzenia nowej grupy limitowej, które zostały omówione w rozdziale 3.1.2.3 AWA.

  W opinii analityków bardziej zasadne wydaje się rozpatrywanie możliwości włączenia ocenianego produktu leczniczego do istniejącej grupy limitowej 45.0 (antagoniści angiotensyny II – produkty jednoskładnikowe i złożone), w której współfinansowany ze środków publicznych jest droższy składnik preparatu Candezek Combi – kandesartan.

  W przypadku obydwu wariantów pozytywna decyzja refundacyjna skutkować będzie oszczędnościami z perspektywy NFZ i wzrostem wydatków świadczeniobiorców. Jednocześnie przy założeniu utworzenia oddzielnej grupy limitowej dla leku Candezek Combi wyniki wykazują, że w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o refundacji oszczędności z perspektywy NFZ będą mniejsze niż przy grupie wspólnej. Z perspektywy świadczeniobiorcy wydatki wzrosną mniej niż przy założeniu wspólnej grupy limitowej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Różnic w proponowanej przez wnioskodawcę wielkości dostaw w porównaniu z wielkością zużytych zasobów obliczonych w modelu.

  Wnioskodawca wskazuje, że rozbieżności oszacowań wnioskodawcy z wynikiem modelowania wynoszą około 5% w 3-letnim horyzoncie.

  Przyjęcie w modelu udziału Candezek Combi zapewniającego sprzedaż wysokości zaproponowanej we wniosku refundacyjnym nie wpływa w opinii wnioskodawcy na wnioskowanie z analizy. Analitycy nie zgłaszają zastrzeżeń do wspomnianego założenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  SRP 110/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 111/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 112/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 113/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 114/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 115/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 116/2017 do zlecenia 105/2017
  SRP 117/2017 do zlecenia 105/2017
  (Dodano: 02.11.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 65/2017 do zlecenia 105/2017
  (Dodano: 07.11.2017 r.)

  go to zlecenie