Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany technologii medycznej wszystkich świadczeń gwarantowanych w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.1.2018.DS; 15.03.2018

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności zmiany technologii medycznej (termin realizacji - 4 lata od dnia otrzymania zlecenia)

go to zlecenie