Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, EAN: 5909991275228; Darzalex, daratumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiol. 20 ml, EAN: 5909991275235, w ramach programu lekowego "Daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem w leczeniu chorych na szpiczka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)"

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1662.2017.22.PP; PLR.4600.1661.2017.22.PP; 02.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 80/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 80/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 80/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 80/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 80/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 80/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 80/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13 lipca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 80/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.12.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Darzalex (daratumumab) w ramach programu lekowego: „Daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD 10 C90.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Natalia Wierzbicka (Janssen – Cilag Polska Sp. z o. o.)

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  2.

  L. Zubkiewicz

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi przytoczenie wyników badania CASTOR oraz opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  3.

  Ewa Paszkiewicz-Kozik

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi przytoczenie wyników badania CASTOR. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA

  4.

  Jolanta Oleksiuk

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  5.

  Dr n. med. Paweł Bernatowicz

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  6.

  Małgorzata Bernatowicz

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  7.

  Stanisław Piórecki

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię pacjenta odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  8.

  Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga odnosi się do wyników badania CASTOR, stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  9.

  Dr n. med. Klaudia Grądzka

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie stosowania ocenianej technologii w populacji po leczeniu bortezomibem i lenalidomidem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  10.

  Natalia Leończuk

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  11.

  Iwona Hus

  pdf 01

  Uwaga odnośnie Rozdziału 11, str. 102 AWA Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii, odnosi się również do skuteczności bendamustyny w porównaniu z daratumumabem. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  12.

  Tomasz Wasiluk

  pdf 01

  Przedstawiona uwaga stanowi opinię odnośnie ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 69/2018 do zlecenia 80/2018
  (Dodano: 17.07.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 68/2018 do zlecenia 80/2018
  (Dodano: 23.07.2018 r.)

  go to zlecenie