Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. Proszku, EAN: 0802515300076, w ramach programu lekowego: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (ICD-10: E77.1)

Wskazanie:

Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (ICD-10: E77.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.676.2019.9.PB; PLR.4600.675.2019.9.PB; PLR.4600.674.2019.9.PB; 25.09.2019
Pismem znak PLR.4604.1299.2019.PB z dn. 28.10.2019 r. wskazano, że zlecenie dotyczy wszystkich trzech prezentacji leku: Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. proszku, EAN: 08025153000761; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 5 fiol. proszku, EAN: 08025153000754; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 10 fiol. proszku, EAN: 08025153000747
Pismami znaki: PLR.4600.674.2019.12.ML, PLR.4600.675.2019.12.ML, PLR.4600.676.2019.12.ML z dn. 06.11.2019 r. zawieszono postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie