Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orcibest, orciprenaline sulfate, tabletki, we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Wskazanie:

blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6069.2019.AD; 05.11.2019

Pismem znak PLD.46434.6069.2019.AD z dn. 29.11.2019 r. do ocenianego produktu dołączono nową postać leku Orcibest, orciprenaline sulfate, syrop.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie