Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fabrazyme, agalsidasum beta, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg, 1 fiol., EAN: 5909990013654; Fabrazyme, agalsidasum beta, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 35 mg, 1 fiol., EAN: 5909990971213, w ramach programu lekowego "Leczenie choroby Fabry'ego (ICD-10: E75.2)"

Wskazanie:

choroba Fabry'ego (ICD-10: E75.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2449.2018.PB, PLR.4600.2448.2018.PB; 17.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 202/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 202/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 202/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 202/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 202/2018
pdfPrzegląd epidemiologiczny do zlecenia 202/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 202/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 grudnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 202/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.39.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Fabrazyme (agalzydaza beta) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Fabry’ego (ICD-10 E 75.2)””

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Katarzyna Wepsięć

  pdf 01

  Uwaga 1 (dot. definicji populacji docelowej) Uwaga stanowi dodatkowy komentarz wnioskodawcy do założeń odnoszących się populacji docelowej.

  Uwaga 2 (dot. informacji w AWA o braku w Polsce terapii przyczynowych w chorobie Fabry’ego pomimo istniejących rekomendacji/wytycznych) Uwaga stanowi dodatkowy komentarz do informacji zawartych w AWA.

  Uwaga 3 (dot. sposobu interpretacji parametrów EBM) W analizie klinicznej wnioskodawcy na stronach 25 i 26 napisano: „Wyniki porównania w przypadku punktów końcowych dychotomicznych przedstawiano w postaci parametrów względnych (RR) oraz bezwzględnych (RD, NNT lub NNH). Parametry NNT (number needed to treat) lub NNH (number needed to harm) prezentowano tylko w sytuacji, kiedy różnica pomiędzy grupą badaną a kontrolną była istotna statystycznie, w przeciwnym wypadku podawano wartość parametru RD.” Tymczasem pomimo braku istotności statystycznej parametru RR w analizach wnioskodawcy podawano parametr NNT.

  Uwaga 4 (dot. braku uwzględnienia w AWA danych pochodzących z analiz post-hoc) Zgodnie z Wytycznymi oceny technologii medycznych (HTA) AOTMiT 2016 (s. 13), „nie zaleca się włączania do analizy punktów końcowych zdefiniowanych w ramach analizy post-hoc. W uzasadnionych przypadkach (np. analiza specyficznych subpopulacji) dopuszcza się wykorzystanie danych z analiz post-hoc, jednak wyniki takich analiz należy interpretować z ostrożnością. Należy odróżnić analizy post-hoc od analiz w podgrupach chorych o wyjściowym różnym rokowaniu zakładających efekt działania leku obserwowany w całej badanej populacji.” Jednocześnie należy nadmienić, że wszystkie wyniki z analiz post-hoc są zamieszczone w analizie klinicznej wnioskodawcy udostępnionej na stronie BIP AOTMiT w dokumencie wnioskodawcy http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2018/883-materialy-2018/5768-202-2018-zlc

  Uwaga 5 (dot. wykorzystania skali NICE do oceny badań nierandomizowanych) Zgodnie z Wytycznymi oceny technologii medycznych (HTA) AOTMiT 2016 (s. 21), badania bez randomizacji lub badania retrospektywne należy oceniać za pomocą kwestionariusza NOS, natomiast badania jednoramienne w skali NICE. Wszystkie badania włączone do analizy klinicznej wnioskodawcy były badaniami z grupą kontrolną, stąd w świetle wytycznych brak jest uzasadnienia wykorzystania skali NICE do ich oceny.

  2.

  Michał Moskal

  pdf 01

  Uwaga 1 Informacja o poprawie jakości życia pacjentów po włączeniu leczenia przyczynowego. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2 Opinia własna przedstawiciela stowarzyszenia pacjentów dotycząca refundacji leków sierocych.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 130/2018 do zlecenia 202/2018
  (Dodano: 12.12.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 128/2018 do zlecenia 202/2018
  (Dodano: 18.12.2018 r.)

  go to zlecenie