Przy Prezesie Agencji działa Rada do spraw Taryfikacji, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady do spraw Taryfikacji powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady do spraw Taryfikacji trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodzi dziesięciu członków, w tym trzech członków spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy oraz dwóch członków zgłoszonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowy tryb pracy Rady do spraw Taryfikacji określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

ikona pliku pdfAktualny regulamin pracy Rady do spraw Taryfikacji do pobrania w formie pliku PDF

Regulaminy Rady do spraw Taryfikacji z lat ubiegłych

Rada wykonuje zadania określone w ustawie poza posiedzeniami oraz na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb. Terminy posiedzeń Rady ustala Prezes w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

Zadania Rady do spraw Taryfikacji (art. 31sa ust. 2 ustawy o świadczeniach jw.):

A. opiniowanie:

 1. planu taryfikacji Agencji,
 2. metodyki taryfikacji świadczeń;
B. prowadzenie konsultacji w sprawie taryfy z :

 1. konsultantami krajowymi,
 2. przedstawicielami ogólnopolskich towarzystw naukowych,
 3. przedstawicielami organizacji świadczeniodawców,
 4. przedstawicielami organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów,
 5. innymi podmiotami lub osobami, których udział w konsultacjach jest istotny w ocenie Rady do spraw Taryfikacji dla ustalenia taryfy świadczeń;
C. wydawanie stanowisk w sprawie ustalenia taryfy świadczeń;

D. realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

Protokoły z posiedzeń Rady do spraw Taryfikacji
Stanowiska i opinie Rady do spraw Taryfikacji
Porządek obrad Rady Taryfikacji


Aktualny skład Rady do spraw Taryfikacji II kadencji (01.01.2022)
   1. Krzysztof Bałata
   2. Jakub Banaszek
   3. Tomasz Berdyga
   4. Jakub Kraszewski
   5. Filip Nowak – Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
   6. Piotr Nowicki
   7. Daniel Rutkowski
   8. Bernard Waśko
   9. Krzysztof Żochowski