Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi endowaskularne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

 • Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
 • Q41 Zabiegi endowaskularne - 1. Grupa
 • Q42G Zabiegi endowaskularne - 2. i 3. Grupa
 • Q44 Zabiegi endowaskularne - 4. Grupa
 • Q45 Zabiegi endowaskularne - 5. Grupa
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

 • ponowne przystąpienie do weryfikacji taryfy świadczeń dla zabiegów endowaskularnych dot. zaopatrzenia tętniaka aorty oraz na naczyniach obwodowych w terminie I półrocza 2018 r. po zaobserwowaniu skutków wprowadzenia nowej taryfy od 1 stycznia 2017 r.;
 • rozważenie przypisania możliwości realizacji poszczególnych zabiegów, bądź rozpoznań/zabiegów obciążonych szczególnymi czynnikami ryzyka, do poszczególnych poziomów referencyjnych;
 • rozważenie zastosowania zróżnicowania taryfy ze względu na spełnienie określonych wymagań, np. poprzez współczynnik korygujący;
 • wdrożenie rejestru zabiegów wewnątrznaczyniowych w obszarze chirurgii naczyniowej celem wykorzystania danych klinicznych przy ponownej ocenie taryfy;
 • określenie jasnych wytycznych dot. kryteriów kwalifikacji pacjentów do zabiegów realizowanych metodą otwartą i wewnątrznaczyniową.
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie