Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: Pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  • Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, utworzony został nowy produkt rozliczeniowy: Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ww. produkt widnieje w katalogu NFZ od 1 lipca 2019 r. i dedykowany jest świadczeniom stacjonarnym oraz całodobowym w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu, a jego wartość punktowa wynosi 15.

Mając na uwadze, że wyniki analizy kosztów przeprowadzonej w Agencji są zbliżone do aktualnej, obowiązującej od 1 lipca bieżącego roku wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia, proponuje się pozostawienie taryfy na tym poziomie.

Taryfa została ustalona w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe oraz w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane w przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu.

pdfObwieszczenie