Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Analiza zasadności oraz wycena przedstawionych badań i procedur zgłoszonych przez realizatorów Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023

Wskazanie:

niepłodność

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.4010.10.2021.MG; 04.01.2022

Zlecenie dotyczy:

Analizy zasadności oraz wyceny przedstawionych badań i procedur zgłoszonych przez realizatorów Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023.

Raport Agencji:

pdfWS.4220.1.2022
(Dodano: 11.01.2024 r.)

pdfWT.5403.2.2022
(Dodano: 11.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności wprowadzenia czynnika IX o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Wskazanie:

hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLT.405.71.2022.NK; 02.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Wydania opinii w sprawie zasadności włączenia ww. leku do modułu 4 ww. programu polityki zdrowotnej. Wydania łącznej opinii dla wszystkich koncentratów czynników krzepnięcia IX o przedłużonym działaniu

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 155/2022
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 155/2022

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23.06.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 155/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 116/2023 do zlecenia 155/2022
  (Dodano: 28.06.2023 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRaport do zlecenia 155/2022
  (Dodano: 16.06.2023 r.)

  hr

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr raportu AOTMiT

  OT.4220.41.2022

  Tytuł raportu AOTMiT

  Ocena zasadności wprowadzenia czynnika IX o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Maciej Trzaska Swedish Orphan Biovitrum Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Cały raport”
  W ramach raportu przedstawiono dane NCK, w których wskazano, iż żaden czynnik krzepnięcia IX o przedłużonym okresie półtrwania nie był nigdy zakupiony w ramach przetargów w leczeniu hemofilii B. Przedstawione cele są zgodne z raportem Agencji, w ramach którego przedstawiono dowody najwyższej wiarygodności dot. omawianego problemu decyzyjnego. Wskazano także ograniczenia dostępnych danych.

  Uwaga nr 2 do „Strona 39”
  W ramach uwagi przedstawiono wyjaśnienie braku bezpośrednich porównań czynników IX o przedłużonym okresie półtrwania między sobą. Agencja przychyla się do powyższych wyjaśnień. Dodatkowo warto wskazać, że w ChPL ocenianych FIX EHL istnieją zapisy wskazujące na ograniczoną możliwość dokonania porównań między czynnikami i badaniami w zakresie rocznego wskaźnika krwawień.

  Uwaga nr 3 do „Strony 49-55”
  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.

  Uwaga nr 4 do „Strona 39 i 55”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu. Odniesiono się do porównania czynników o przedłużonym czasie działania z czynnikami o standardowym czasie działania wskazując jako główny wniosek z przeprowadzonej analizy klinicznej, iż nie wykazano efektywności medycznej czynników IX o przedłużonym działaniu w stosunku do aktualnie stosowanych u pacjentów z hemofilią B czynników IX w Polsce, w kontekście braku badań bezpośrednio porównujących czynniki o przedłużonym działaniu z czynnikami o standardowym czasie działania i braku możliwości wykonania wiarygodnego porównania pośredniego.

  2.

  Ewelina Matuszak Prezes Stowarzyszenia Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do „Ogólne uwagi do całego raportu”
  W ramach prac nad raportem wykonano przegląd systematyczny, którego celem było odnalezienie badań porównujących bezpośrednio skuteczność i bezpieczeństwo czynników o standardowym czasie działania z czynnikami o przedłużonym działaniu. Nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących czynniki IX o przedłużonym działaniu z czynnikami IX o standardowym czasie działania. Tym samym bezpośrednie porównanie ww. technologii lekowych nie jest możliwe.

  W raporcie przedstawiono wyniki odnalezionych badań wtórnych, w których podjęto próby porównania pośredniego ocenianych w nich technologii, zapisy odpowiednich ChPL odnośnie dawkowania i okresów półtrwania oraz treść odnalezionych wytycznych klinicznych.

  Uwaga nr 2 do „Strony 49-55”
  W opracowaniu uwzględniono ceny za czynniki uzyskane na podstawie danych NCK (dane do 30.04.2023 r.) - są to najlepsze dostępne dane na dzień opublikowania raportu Agencji.

  Uwaga nr 3 do „Strona 39 i 55”
  W raporcie wskazano jako ograniczenie analizy, iż wraz ze Zleceniem MZ nie przekazano Agencji informacji na temat charakterystyki pacjentów wskazanych przez Radę Programu.

  hr

   

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.741.1.2021.WN; 26.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  hr

   

  Raport Agencji:

  pdfWS.420.12.2022
  (Dodano: 21.04.2023 r.)

  hr

   

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 34/2023 do zlecenia 154/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 36/2023 do zlecenia 154/2022
  (Dodano: 31.03.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie nasienia, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.741.1.2021.WN; 26.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Badanie nasienia, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  hr

   

  Raport Agencji:

  pdfWS.420.12.2022
  (Dodano: 21.04.2023 r.)

  hr

   

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 33/2023 do zlecenia 153/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 35/2023 do zlecenia 153/2022
  (Dodano: 31.03.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej octan abirateronu we wskazaniach pozarejestracyjnych

  Wskazanie:

  w leczeniu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4504.1257.2022.MK.3; 01.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej octan abirateronu we wskazaniach pozarejestracyjnych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 11/2023/2022 do zlecenia 152/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

  Wskazanie:

  leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (kod ICD-10: C85.7 - INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 14/2022 do zlecenia 151/2022
  (Dodano: 22.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

  Wskazanie:

  leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z uprzednio leczonymi chłoniakami strefy brzeżnej (kody ICD-10: C85.1 - CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY; C85.7 - INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 14/2022 do zlecenia 150/2022
  (Dodano: 22.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

  Wskazanie:

  leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z tafasytamabem dorosłych pacjentów z nawrotową albo oporną na leczenie postacią chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (kody ICD-10: C83 - CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE; C83.2 - MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY); C83.3 - WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY); C83.4 - IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY); C83.6 - NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY); C83.8 - INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 14/2022 do zlecenia 149/2022
  (Dodano: 22.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną lenalidomidum

  Wskazanie:

  leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z uprzednio nieleczonym chłoniakiem grudkowym w stopniu 1-3a (kody ICD-10: C82.0 - Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY; C.82.1 - MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY, C82.7 - INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4504.1368.2022.PR; 27.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej lenalidomidum w ww. wskazaniach

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 14/2022 do zlecenia 148/2022
  (Dodano: 22.02.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej riociguatum i treprostinilum

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4506.35.2.2022.KK(EZD); 30.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej riociguatum i treprostinilum

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 25/2023 do zlecenia 147/2022
  (Dodano: 13.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Jardiance, Empagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., kod GTIN: 05909991138509

  Wskazanie:

  przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z zachowaną lub łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF>40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA, u których poziom NT-proBNP >300 pg/ml oraz potwierdzono w badaniu echokardiogramem strukturalną chorobę serca (powiększenie lewego przedsionka i/lub przerost lewej komory)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2136.2022.2.JKR; 22.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 146/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 146/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 146/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 146/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 146/2022
  pdfUzupełnienie nr 1 do zlecenia 146/2022
  pdfUzupełnienie nr 2 do zlecenia 146/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 146/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 13.04.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 146/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 44/2023 do zlecenia 146/2022
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 44/2023 do zlecenia 146/2022
  (Dodano: 19.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Aspaveli, Pegcetakoplan, Roztwór do infuzji, 1080 mg, 1, 1 fiolka, kod GTIN: 07350031443295,Aspaveli, Pegcetakoplan, Roztwór do infuzji, 1080 mg, 8, 8 fiolek, kod GTIN: 07350031443301

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1799.2022.14.RBO; PLR.4500.1800.2022.14.RBO; 25.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 145/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 145/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 145/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 145/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 145/2022
  pdfAneks do zlecenia 145/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 145/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 30.03.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 145/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 145/2022, analiza OT.4231.65.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Aspaveli (pegcetakoplan) w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Krzysztof Stepka
  MB&S Medical Business and Science

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy ograniczeń badania PEGASUS, min. projektu fazy run in

  W 4 tygodniowym okresie wstępnym (faza run in), wszyscy pacjenci nadal otrzymywali aktualną dawkę ekulizumabu z dodatkiem pegcetakoplanu. Wg wnioskodawcy, zastosowanie tego samego schematu farmakoterapii w początkowej fazie, wpłynie na brak różnic między grupą badaną a grupą kontrolną w momencie rozpoczęcia randomizowanej fazy badania.

  Wybranym komparatorem dla wnioskowanej terapii jest kontynuacja leczenia ekulizumabem, a nie wcześniejsze leczenie ekulizumabem + pegcetakoplanem przez 4 tygodnie. W związku z tym analitycy podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA.

  Uwaga nie wypływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2 dotyczy analizy wrażliwości dla analizy ekonomicznej

  Analitycy nie zgłaszali w AWA zastrzeżeń odnośnie zaproponowanego przez wnioskodawcę scenariusza, a odnotowali jedynie jego prawidłowe uwzględnienie w analizie wrażliwości wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3 dotyczy ograniczeń analizy wpływu na budżet

  Wnioskodawca przedstawił ustosunkowanie do wybranych ograniczeń zgłoszonych przez analityków Agencji. Analitycy podtrzymują stanowisko wyrażone w AWA.

  Uwaga nie wypływa na wnioskowanie z AWA.

  2

  Ryszard Wichary

  pdf 01

  Zgłaszający przedstawili uwagi w części odnoszącej się do analiz wnioskodawcy. Uwagi są prywatnym stanowiskiem aprobującym zasadność refundacji ocenianej technologii.

  Uwagi nie wypływają na wnioskowanie z AWA.

  3

  prof. Iwona Hus

  pdf 01

  4

  dr Joanna Drozd-Sokołowska

  pdf 01

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 38/2023 do zlecenia 145/2022
  (Dodano: 04.04.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 37/2023 do zlecenia 145/2022
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

   

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518;Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909990872442;Yervoy, Ipilimumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 40 ml, kod EAN: 05909990872459,

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1679.2022.18.PTO; PLR.4500.1680.2022.17.PTO; PLR.4500.1681.2022.17.PTO; PLR.4500.1682.2022.17.PTO; 30.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 144/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 144/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 144/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 144/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 144/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 144/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 144/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 02.03.2023 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 144/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.67.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów leczniczych Opdivo (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD 10: C15-C16)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Grzegorz Czyżewicz

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2

  Małgorzata Domagała-Haduch

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3

  Katarzyna Pawluczyk

  pdf 01

  Uwaga 1
  Komentarz dotyczy przyjętej przez Wnioskodawcę metodologii obliczenia ceny progowej. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 2
  Uwaga częściowo zasadna, nie wpływa na wnioskowanie. Komentarz odnosi się do jednego z ograniczeń analizy ekonomicznej wskazanego przez Wnioskodawcę. W AWA przytoczono nieaktualny fragment analizy Wnioskodawcy. Niemniej jednak w opinii Agencji przedstawiony fragment nadal może być adekwatny, ponieważ część chorych z badania CheckMate 648 po leczeniu chemioterapią stosowała, w ramach immunoterapii kolejnej linii, pembrolizumab, który nie jest aktualnie refundowany.
  Uwaga 3 i 4
  Uwaga stanowi wyjaśnienie przyjętych założeń w zakresie wartości użyteczności. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Uwaga 5
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie. Komentarz dotyczy aktualizacji założeń analizy wpływu na budżet w kontekście zgodności z zapisami programu lekowego, co nie zostało uwzględnione w AWA. Wobec powyższego, ograniczenie wskazane przez Agencję należy uznać za nieaktualne.

  4

  Aleksandra Rudnicka

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5

  Zuzanna Synowiec

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6

  Joanna Konarzewska-Król

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7

  Iga Rawicka

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8

  Agnieszka Chmielewska

  pdf 01

  Uwaga rozpatrzona. Uwaga dotyczy wskazania na skuteczność terapii niwolumabem we wnioskowanych wskazaniach, udowodnioną w badaniach klinicznych Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 22/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 06.03.2023 r.)

  pdfSRP 23/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 06.03.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 16.03.2023 r.)

  pdfRekomendacja 23/2023 do zlecenia 144/2022
  (Dodano: 16.03.2023 r.)

   

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Renastart, proszek doustny, puszka 400 g, wytwórca: Vitaflo

  Wskazanie:

  przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych powyżej 2 roku życia

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.45340.1273.2022.3.AD; 19.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4211.24.2022_Renastart_BIP.pdf
  (Dodano: 20.02.2023 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 21/2023/2022 do zlecenia 143/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 21/2023 do zlecenia 143/2022
  (Dodano: 27.03.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Jakavi, Ruxolitinibum, tabletki, 5 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053758,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 10 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991198282,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 15 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053789, Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 20 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053833

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1750.2022.17.PRU, PLR.4500.1751.2022.17.PRU, PLR.4500.1752.2022.17.PRU, PLR.4500.1753.2022.17.PRU; 08.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 142/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 142/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 142/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 142/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 142/2022

  Leczenie chorych na czerwienicę prawdziwą (ICD 10: D45)

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 142/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 17.03.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 142/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.71.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Jakavi (ruksolitynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na czerwienicę prawdziwą (ICD 10: D45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  prof. dr hab. Tomasz Sacha

  pdf 01

  Uwaga 1. dotyczy nieuwzględnienia w analizie busulfanu, etopozydu, dakarbazyny i melfalanu. W uwadze wskazano na niezasadność stosowania ww. substancji w ramach leczenia PV (z wyjątkiem busulfanu) ze względu na brak zaleceń towarzystw naukowych.

  Należy jednak mieć na uwadze, iż w ramach prac nad AWA nie uzyskano żadnych opinii eksperckich, analitycy Agencji nie mogli zweryfikować, czy wszystkie refundowane w Polsce substancje we wnioskowanym wskazaniu rzeczywiście są stosowane. W związku z powyższym opierano się na dostępnych informacjach (tj. wytycznych klinicznych i Obwieszczeniu MZ).

  Warto też podkreślić, iż w przytoczonej w uwadze tabeli 10. w AWA, analitycy Agencji wskazali, iż określone przez wnioskodawcę kryteria włączenia do przeglądu systematycznego w zakresie typu włączanych badań mogły ograniczać możliwość porównania wnioskowanej technologii ze wszystkimi substancjami obecnie refundowanymi w PL we wnioskowanym wskazaniu. Włączanie wyłącznie badań o najwyższej wiarygodności zamiast badań o najwyższej dostępnej wiarygodności nie dawało możliwości włączenia do AKL wnioskodawcy potencjalnych niższej wiarygodności niż RCT porównujących skuteczność i bezpieczeństwo ruksolitynibu z częścią substancji refundowanych w Polsce w leczeniu PV.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2. dotyczy ograniczeń AKL. W pierwszej części wskazano na słuszność ograniczenia, w ramach którego wskazano, iż przedstawione przez wnioskodawcę porównania w znacznej większości dotyczą interwencji, które nie są komparatorami dla wnioskowanej technologii.

  W drugiej części uwagi odniesiono się do ograniczenia wskazanego przez analityków Agencji dotyczącego nieuwzględnienia w analizie busulfanu, etopozydu, dakarbazyny i melfalanu, które są aktualnie refundowane w Polsce we wnioskowanym wskazaniu. W uwadze wskazano na niezasadność stosowania ww. substancji w ramach leczenia PV (z wyjątkiem busulfanu) ze względu na brak zaleceń towarzystw naukowych.

  Należy mieć na uwadze, iż w ramach postępowania nie uzyskano żadnych opinii eksperckich, analitycy Agencji nie mogli zweryfikować, czy wszystkie refundowane substancje we wnioskowanym wskazaniu rzeczywiście są stosowane, w związku z czym opierano się na dostępnych informacjach (tj. wytycznych klinicznych i Obwieszczeniu MZ).

  Ponadto, w uwadze wskazano na brak możliwości porównania ruksolitynibu z ww. substancjami, natomiast należy podkreślić, iż kryteria włączenia do AKL wnioskodawcy ograniczały przeprowadzone wyszukiwanie, bo badań najwyżej wiarygodności, tym samym nie dawały możliwości sprawdzenia istnienia oraz włączenia potencjalnych badań niższej wiarygodności opisujących takie porównanie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. dotyczy ograniczeń AE wskazanych przez analityków Agencji, również odnoszących się do braku porównania ruksolitynibu z częścią refundowanych we wnioskowanym wskazaniu w Polsce substancji (tj. dakarbazyny, etopozydu i melfalanu). Analogicznie do uwag nr 1 i 2 wskazano na niestosowanie ww. substancji w praktyce klinicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2/p>

  Sebastian Bojków

  pdf 01

  W uwadze 1. wnioskodawca odniósł się do przedstawionych w AWA wcześniejszych ocen produktu leczniczego Jakavi, w ramach RDTL. Wnioskodawca podkreślił, iż czerwienica prawdziwa oraz mielofibroza to oddzielne jednostki chorobowe oraz wskazał, iż ocena w ramach programu lekowego dotyczyła mielofibrolizy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwadze 2. wnioskodawca przedstawił dodatkowe uzasadnienie dotyczące niespójności dotyczących zakresu substancji czynnych, ujętych w poszczególnych analizach w ramach najlepszej dostępnej terapii (BAT).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. dotyczy ograniczenia wskazanego w AWA, odnoszącego się do populacji włączonej do badań uwzględnionych w AKL. Wnioskodawca przedstawił dodatkowe wyjaśnienia wątpliwości wskazanych przez analityków Agencji. Wskazano na rutynową praktykę kliniczną stosowania hydroksymocznika (HU) u pacjentów z PV, u których wystąpiła oporność lub nietolerancja na leczenie HU.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwadze 4. przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia odnoszące się do pominięcia w ramach AE oszacowań przedstawionych z perspektywy wspólnej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  W uwadze 5. wnioskodawca potwierdził wystąpienie błędu technicznego w modelu ekonomicznym polegającym zaciąganiu wartości progu efektywności kosztowej z błędnej komórki

  W uwadze 6. wnioskodawca skomentował ograniczenia AWB wskazane przez analityków Agencji, odnoszące się do oszacowań liczebności populacji docelowej Wnioskodawca powtórzył argumentację dotyczącą wyboru wykorzystanych do obliczeń źródeł danych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

   

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 29/2023 do zlecenia 142/2022
  (Dodano: 20.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 29/2023 do zlecenia 142/2022
  (Dodano: 24.03.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Test wykonywany w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej, jako świadczenia gwarantowanego

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  DLG.740.74.2022.TK; 28.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia: Test wykonywany w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej, jako świadczenia gwarantowanego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Jakavi, Ruxolitinibum, tabletki, 5 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053758,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 10 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991198282,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 15 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053789,Jakavi, Ruxolitinibum, Tabletki, 20 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05909991053833

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1746.2022.24.PRU, PLR.4500.1747.2022.21.PRU, PLR.4500.1748.2022.21.PRU, PLR.4500.1749.2022.21.PRU; 30.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 140/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 140/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 140/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 140/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 140/2022
  pdfAneks do zlecenia 140/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 140/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 140/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 31.03.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 140/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.75.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Jakavi (ruksolitynib) w ramach programu lekowego: „ Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (ICD-10 T86.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Sebastian Bojków

  pdf 01

  Uwaga stanowi dodatkowy komentarz dotyczący nieuwzględnienia w analizach ekonomicznej i wpływu na budżet możliwości przeszczepienia komórek mezenchymalnych jako komparatora (w ramach BAT).

  Wnioskodawca przedstawił dodatkowe wyjaśnienie dotyczące nieuwzględnienia przeszczepienia komórek mezenchymalnych jako komparatora w ramach analizy ekonomicznej i analizy wpływu na budżet. Wskazał, iż w analizach uwzględniono efekty tej procedury, natomiast pominięto jej koszt: wskazano na niejasne zasady finansowania przeszczepu komórek mezenchymalnych ze środków publicznych w Polsce oraz potencjalnie wysoki koszt tej procedury.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 42/2023 do zlecenia 140/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 42/2023 do zlecenia 140/2022
  (Dodano: 17.04.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Adtralza, Tralokinumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg, 4, amp.-strzyk. 1 ml (op. zbiorcze), kod GTIN: 03400930230268

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.2157.2022.14.RBO; 22.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 139/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna 1 do zlecenia 139/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna 2 do zlecenia 139/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 139/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 139/2022
  pdfAneks do zlecenia 139/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 18.05.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 139/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 139/2023, analiza OT.4231.73.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Adtralza (tralokinumab) w leczeniu chorych dorosłych z atopowym zapaleniem skóry (ICD-10 L20)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTMiT

  1

  Małgorzata Domżał-Bocheńska
  LEO Pharma sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1 dotyczy ograniczeń analizy klinicznej w zakresie populacji
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwagi 2 i 3 dotyczy porównania pośredniego z dupilumabem
  Istnieje niepewność związana w przeprowadzonym porównaniem pośrednim. Wyniki analizy wrażliwości są inne niż analizy głównej, przedstawienie ich przez wnioskodawcę pokazuje szerszą perspektywę i istniejącą niepewność w tym zakresie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwagi 4 i 5 dotyczą oceny analizy wpływu na budżet
  Wnioskodawca zwraca uwagę na konserwatywność oszacowań, niemniej analitycy Agencji uznają przedstawione obliczenia jako wiodące.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 53/2023 do zlecenia 139/2022
  (Dodano: 23.05.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 53/2023 do zlecenia 139/2022
  (Dodano: 30.05.2023 r.)

   

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xiaflex/Xiapex, Collagenase clostridium histolyticum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

  Wskazanie:

  choroba Peyroniego w fazie stabilnej po nieskutecznym leczeniu zabiegami ESWT, werapamilem, deksametazonem, dużymi dawkami witaminy E, pentoxyfiliną, inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 i kąpielami borowinowymi

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.45340.2348.2020.11.KB; 08.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRaport
  (Dodano: 01.02.2023 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 16/2023 do zlecenia 138/2022
  (Dodano: 07.02.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 16/2023 do zlecenia 138/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Lumykras, Sotorasibum, Tabletki powlekane, 120 mg, 240, tabl. w blistrze, kod GTIN: 08715131024895

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1707.2022.15.MKO; 27.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 137/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 137/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 137/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 137/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 137/2022
  pdfAneks do zlecenia 137/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 137/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 137/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 07.04.2023 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 137/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

   

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.74.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Lumykras (sotorasib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Robert Kieszko

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  W uwadze wskazano na efektywność kliniczną sotorasibu powołując się na badania kliniczne CodeBreaK100 i CodeBreak200 oraz dane z praktyki klinicznej. Podkreślono również fakt, iż obecnie SOT jest dostępny jedynie w ramach procedury RDTL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Magdalena Zaborowska-Szmit

  pdf 01

  Uwaga ogólna:

  W uwadze wskazano na efektywność kliniczną sotorasibu powołując się na badania kliniczne CodeBreaK100 i CodeBreak200 oraz doświadczenie własne wynikające ze stosowaniu SOT w ramach RDTL. Podkreślono również fakt, iż brak jest obecnie alternatywnych terapii o skuteczności porównywalnej do SOT.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Katarzyna Stencel

  pdf 01

  Rozdz. 8. str. 74

  Uwaga ogólna dotycząca komentarza Agencji w zakresie kwalifikacji do proponowanego programu lekowego pacjentów ze stanem sprawności w stopniu 0-2 wg klasyfikacji WHO lub ECOG.
  Wskazano, iż skuteczność SOT w podgrupie pacjentów ze stanem sprawności ECOG 2, potwierdzają m.in. dane z rzeczywistej praktyki klinicznej (doniesienia Awad 2022, Cadranel 2022).

  Ponadto podkreślono znaczenie dostępności SOT dla pacjentów o gorszym stanie sprawności, ze względu na możliwość stosowania SOT nie tylko w 2., ale i kolejnych liniach leczenia.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Marta Dąbrowska

  Przedstawiciel firmy
  Amgen

  pdf 01

  Rozdz. 4.1.4, str. 36–37; Rozdz. 8, str. 74

  Uwaga ogólna odnosząca się do komentarzy Agencji dotyczących ograniczonej liczby wyników dla subpopulacji pacjentów ze stopniem sprawności 2 wg ECOG.

  W uwadze wskazano, iż skuteczność SOT niezależnie od stanu sprawności, potwierdzają wyniki raportowane w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (doniesienia Awad 2022, Julve 2022, Cadranel 2022).

  Wyniki przedstawione w ramach uwagi zostały zaprezentowane w analizie weryfikacyjnej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.1.3.2., str. 35; Rozdz. 4.3, str. 50; Rozdz. 11, str. 81

  Uwaga dotyczy oceny ryzyka błędu systematycznego oraz zaślepienia w badaniu randomizowanym CodeBreaK 200.

  Zwrócono uwagę, iż brak zaślepienia w badaniu randomizowanym CodeBreaK200 wynika z odmiennych sposobów podania SOT (tabl. doustne) i chemioterapii (wlewy dożylne), co przekłada się m.in. na kwestie etyczne.

  Podkreślono również, że ocena PFS (1-rzędowy punkt końcowy) została przeprowadzona przez niezależną, zaślepioną komisję.

  Analitycy Agencji pozostają przy stanowisku, iż otwarty charakter badania CodeBreaK200 stanowi jego ograniczenie. Przy czym uznają argumentację dotyczącą braku możliwości przeprowadzenia zaślepiania oraz fakt, iż możliwa była obiektywna ocena niektórych punktów końcowych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 4.2.2.2., str. 47

  Uwaga ogólna dotycząca informacji zawartych w ChPL w zakresie dalszego monitorowania terapii.

  W uwadze wyjaśniono zasady oznaczania leku symbolem czarnego trójkąta.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 5.2.

  Uwaga ogólna dotycząca wyników analizy ekonomicznej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.  Rozdz. 10. str. 78

  W ramach komentarza przekazano aktualizację informacji o warunkach finansowania sotorasibu w krajach UE i EFTA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 41/2023 do zlecenia 137/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 41/2023 do zlecenia 137/2022
  (Dodano: 18.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  MCT Procal, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, saszetki 16 g

  Wskazanie:

  - deficyt LCHAD;- deficyt VLCAD;
  - deficyt dehydrogenazy pirogronianu;
  - deficyt palmitylotransferazy karnityny (CPT);
  - deficyt transportera glukozy GLUT-1;
  - acyduria malonowa

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.45341.1251.2022.2.KB; 05.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRaport
  (Dodano: 10.03.2023 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP SRP 26/2023 do zlecenia 136/2022
  (Dodano: 13.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 25/2023 do zlecenia 136/2022
  (Dodano: 04.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 150 mg, 84 tabl., GTIN: 08720295000180;TUKYSA, tucatinibum, tabletki powlekane, 50 mg, 88 tabl., GTIN: 08720295000173

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1706.2022.AJA; PLR.4500.1705.2022.AJA; 06.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 135/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 135/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 135/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 135/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 135/2022
  pdfAneks do zlecenia 135/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 135/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 135/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 24.03.2023 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 135/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.70.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Tukysa (tukatynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Michał Opuchlik

  Przedstawiciel firmy Seagen B.V.

  pdf 01

  Rozdz. 4.3, str. 49; Rozdz. 5.3.4, str. 66. Rodz. 5.3. 64; Rozdz. 5.4. str. 68

  Uwaga ogólna odnosząca do komentarzy analityków Agencji dotyczących niepewności wyników analizy sieciowej przedstawionej w analizie klinicznej wnioskodawcy.
  W uwadze podkreślono m.in. konserwatywny charakter założeń przyjętych w NMA wnioskodawcy. Podkreślono też ugruntowaną pozycję terapeutyczną schematu TUK+TRA+KAP powołując się na wytyczne ESMO 2021 i NCCN 2023.
  Analitycy Agencji uznają przedstawione argumenty za zasadne, przy czym nie zmieniają opinii w odniesieniu do istniejących niepewności związanych z metodyką porównania NMA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 4.3, str. 49

  Uwaga odnosi do komentarza analityków Agencji dotyczącego wyników przeglądu systematycznego Zhang 2021. Wnioskodawca w oparciu o zidentyfikowane uchybienia metodologiczne, wskazał na ograniczoną wiarygodność metaanalizy sieciowej przedstawionej w powyższym przeglądzie.
  Analitycy Agencji pozostają, przy stanowisku, iż rozbieżne wyniki raportowane w zidentyfikowanych przeglądach systematycznych wskazują na niepewność danych raportowanych w NMA wnioskodawcy.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 4.3, str. 49

  Uwaga dotycząca komentarza analityków Agencji, w którym wskazano, iż populacja uwzględniona w NMA obejmowała pacjentów o różnym statusie genu HER2.
  Uwaga zasadna, przy czym ze względu na heterogeniczność badań m.in. w zakresie kwalifikacji chorych z przerzutami do mózg, stanu pacjenta w skali ECOG, a także liczby wcześniejszych linii leczenia, analitycy Agencji podtrzymują stanowisko w zakresie niepewności wyników przedstawionej NMA.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdział 5.3.4 s. 66

  Uwaga odnosi bezpośrednio do komentarza przekazanego w opinii eksperckiej.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 12; str. 88

  W uwadze podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z odpowiedzią na minimalne wymagania, że szacowanie istotności statystycznej różnic pomiędzy grupami przy tak dużych różnicach w czasie trwania leczenia nie jest odpowiednie.
  Analitycy Agencji pozostają na stanowisku, iż zasadne jest omówienie wykazanych różnic między analizowanymi grupami.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 12; str. 88

  W uwadze wskazano, iż nazwiska ekspertów zostały przekazane w formie odrębnej listy.
  Uwaga zasadna.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.


  Rozdz. 5.1.2; str. 57

  W uwadze wnioskodawca przedstawił wyjaśnienie dotyczące przyjęcia dekrementów użyteczności na podstawie badania HER2CLIMB w przypadku progresji choroby w ramieniu komparatora.
  Analitycy podtrzymują opinię o nieuzasadnionym wyborze takich samych wartości użyteczności dla wszystkich komparatorów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 37/2023 do zlecenia 135/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 38/2023 do zlecenia 135/2022
  (Dodano: 11.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Jemperli, Dostarlimabum, Roztwór do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05909991449872

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1745.2022.18.MKO; 09.12.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 134/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 134/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 134/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 134/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 134/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 134/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 134/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21.04.2023 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 134/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 134/2022 analiza OT.4231.72.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego: Jemperli (dostarlimab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10: C54)”.

  LP
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS
  1

  Krzysztof Kępiński
  Dyrektor Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek GSK Services Sp. z o.o. ,pełnomocnik GSK Services Sp. z o.o.

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 4.3, str.50-52

  Uwaga odnosi się do komentarza analityków dot. ograniczeń analizy klinicznej, w szczególności niskiej jakości badania GARNET oraz heterogeniczności badań uwzględnionych w porównaniu pośrednim.
  Wnioskodawca ponownie przywołał przedstawione w dostarczonej analizie klinicznej argumenty dot. faktu, że wnioskowany lek jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby lecznicze pacjentek z rakiem endometrium oraz podkreślił, że ze wszystkimi przedstawionymi dowodami wiążą się pewne ograniczenia, jednak jednoznacznie pokazują one przewagę dostarlimabu względem BSC.
  Przywołał także wyniki badania RUBY (RCT, III fazy, populacja inna niż wnioskowana).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.  Rozdz. 3.3., str.18-19, rozdz. 6.3., Tabela 51, str.75, rozdz. 6.3.1, str.77-80

  Uwaga odnosi się do komentarza analityków dot. niepewności związanej z oszacowaniem wielkości populacji docelowej oraz rozpowszechnienia testowania pacjentek w kierunku dMMR/MSI-H.
  Komentarz Wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji przedstawionych w analizie wpływu na budżet oraz AWA dot. oszacowania populacji docelowej.
  Wnioskodawca podkreśla, że wzrost poziomu testowania pacjentek z rakiem endometrium w kierunku dMMR/MSI-H do 100% w przypadku refundacji dostarlimabu wydaje się być nieprawdopodobny i stąd nie został uwzględniony w analizie.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

   

  Rozpatrzona
  2

  Prof. Lubomir Bodnar


  Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii

  pdf 01
  Plik PDF

  Str. 19

  danych dot. liczby pacjentek z rozpoznaniem głównym i/lub współistniejącym ICD-10: C54, u których zrefundowano badania genetyczne, zestawiając je z danymi dot. raka jajnika. W opinii prof. Bodnara podane dane nie odzwierciedlają sytuacji rzeczywistej dotyczącej liczby wykonywanych badań genetycznych.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Str. 40
  W uwadze podkreślono, że badanie GARNET jest największym badaniem dot. pacjentek z zaawansowanym/wznową raka endometrium po niepowodzeniu chemioterapii opartej na platynach. Przywołano również wyniki badania RCT RUBY (dotyczącego populacji innej niż wnioskowana).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona
  3

  PLek. Magdalena Kowalska

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwagi przekazane bez podpisu.

  Pozostawiono bez rozpatrzenia
  4

  Anna Kupiecka
  Prezes Fundacji Onkocafe

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze podkreślono niezaspokojoną potrzebę medyczną pacjentek z rakiem endometrium oraz konieczność zapewnienia dostępu do leczenia dostarlimabem pacjentkom z zaawansowanym i nawrotowym rakiem endometrium.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona
  5

  Elżbieta Kozik, Prezes Zarządu
  Polskie Amazonki Ruch Społeczny

  pdf 01
  Plik PDF

  W uwadze podkreślono niezaspokojoną potrzebę leczenia pacjentek z rakiem endometrium i dostęp do immunoterapii w nawrotowej i zaawansowanej postaci raka endometrium.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Rozpatrzona
  6

  Dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz

  pdf 01
  Plik PDF


  Str. 40

  W uwadze podkreślono, że badanie GARNET jest największym badaniem dot. pacjentek z zaawansowanym/wznową raka endometrium po niepowodzeniu chemioterapii opartej na platynach, przywołano również jego wyniki.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Str. 88, 89

  W uwadze przywołano wyniki badania RCT RUBY. Odniesiono się także do dostępności terapii dostarlimabem w ramach RDTL.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona
  7

  Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
  Konsultant Wojewódzki ds. ginekologii onkologicznej

  pdf 01
  Plik PDF

  Str. 40

  W uwadze podkreślono, że badanie GARNET jest największym badaniem dot. pacjentek z zaawansowanym/wznową raka endometrium po niepowodzeniu chemioterapii opartej na platynach, przywołano również jego wyniki. Przywołano również wyniki badania RCT RUBY.
  Wskazano ponadto, że rekomendacje PTGO jasno wskazują na konieczność profilowania molekularnego.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Tabela 11, strona 28

  W uwadze odniesiono się do odsetka pacjentek testowanych na obecność mutacji dMMMR. Wskazano, że biorąc pod uwagę odsetek pacjentek testowanych molekularnie z rakiem jajnika tj. 60%, prawdopodobnie podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku testowania chorych z rakiem endometrium przynajmniej w pierwszym roku refundacji dostarlimabu


  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Rozpatrzona
  8

  Krystyna Wechmann

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga ogólna

  Dotycząca raka endometrium, w tym ograniczonych możliwości leczenia zaawansowanego stadium nowotworu. Podkreślono potrzebę dostępności dostarlimabu dla pacjentek z rakiem endometrium.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Rozpatrzona
  9

  Prof. Jacek Sznurkowski
  Członek Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga odnosi się do tytułu wniosku.

  Wskazano, że zastrzeżenie budzi tytuł wniosku, ze względu na niedoprecyzowanie, kto jest potencjalnym kandydatem do zastosowania immunoterapii w II linii leczenia raka endometrium.
  Analitycy AOTMiT podkreślają, że szczegółowe kryteria włączenia/wykluczenia do wnioskowanego programu lekowego zostały zamieszczone w projekcie PL, (informacje objęte tajemnicą przedsiębiorcy).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.


  Uwagi do analizy klinicznej i ekonomicznej wnioskodawcy, stąd zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

  W uwagach przedstawiono:
  - polemikę dot. wyboru właściwego komparatora, a także informacje dotyczące wyników badań randomizowanych III fazy GY018 i RUBI;
  - opinię dotyczącą wykonywania diagnostyki molekularnej u pacjentek z rakiem endometrium.
  Rozpatrzona  Pozostawiono bez rozpatrzenia
  10

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

  pdf 01
  Plik PDF

  Str. 91

  Prof. Blecharz odniósł się do komentarza analityków dot. liczebności populacji docelowej, wskazując, że maksymalna populacja docelowa nie zostanie osiągnięta ze względów klinicznych, ograniczeń w dostępie do leczenia i organizacyjnych. W uwadze wskazano także, że badanie GARNET było jednym z największych badań „koszykowych”, z tego względu nie zawierało grupy kontrolnej, podkreślono także skuteczność dostarlimabu. Przywołano również wyniki badania RCT RUBY (dotyczącego populacji innej niż wnioskowana).

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  Rozpatrzono

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 46/2023 do zlecenia 134/2022
  (Dodano: 24.04.2023 r.)

   hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 46/2023 do zlecenia 134/2022
  (Dodano: 28.04.2023 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Libtayo, cemiplimabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 350 mg, 1, fiol., kod GTIN: 05909991408329

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM (ICD-10 C44) we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1715.2022.15.KKL; 10.10.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

   

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 133/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 133/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 133/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 133/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 133/2022
  pdfAneks do zlecenia 133/2022
  pdfUzupełnienie do zlecenia 133/2022
  pdf do zlecenia 133/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 133/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 05.01.2023 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 133/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.54.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Libtayo (cemiplimab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Kamil Dolecki
  -
  Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma

  pdf 01

  W uwadze podkreślono, że w przypadku raka podstawnokomórkowego skóry istotnym problem jest miejsce występowania (najczęściej widoczne miejsca w obrębie głowy i szyi). Wskazano, że radykalne leczenie chirurgiczne nie zawsze jest możliwe, a leczenie pacjentów w ramach RDTL potwierdza skuteczność cemiplimabu, ale jest rozwiązaniem tymczasowym, dotyczącym nielicznych pacjentów.

  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 5/2022 do zlecenia 133/2022
  (Dodano: 21.02.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 5/2023 do zlecenia 133/2022
  (Dodano: 27.02.2023 r.)

  hr

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN: 05909991220518;Opdivo, Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05909991220501

  Wskazanie:

  w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4500.1806.2022.18.PTO; PLR.4500.1807.2022.15.PTO; 30.11.2022

  Zlecenie dotyczy:

  Przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 132/2022
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 132/2022
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 132/2022
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 132/2022
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 132/2022

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 132/2022

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 23.03.2023r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 132/2022

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4231.68.2022

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD 10: C15-C16)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Katarzyna Pawluczyk,
  Bristol-Myers Squibb Polska
  Sp. z o.o.

  pdf 01

  W uwadze przedstawiono ustalenia agencji regulatorowej EMA oraz brytyjskiej agencji HTA – NICE w zakresie zmian w protokole badania CheckMate 649, wskazując, iż w każdym z dokumentów nie stwierdzono wpływu ww. zmian na wyniki i wnioskowanie w oparciu o badanie CheckMate-649.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  2.

  Joanna Ratuszyńska,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono, iż wnioskowana technologia wskazywana jest w wytycznych klinicznych NCCN jako opcja terapeutyczna w przedmiotowym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  3.

  Artur Drobniak,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej oraz akceptowany profil bezpieczeństwa.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  4.

  Iga Rawicka,
  Fundacja EuropaColon Polska

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  5.

  Joanna Konarzewska-Król, Onkologiczna Nadzieja

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej oraz wskazano, iż wnioskowana technologia w wytycznych klinicznych NCCN i ESMO wskazywana jest jako opcja terapeutyczna w przedmiotowym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  6.

  Aleksandra Rudnicka,
  "SANITAS" Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej z uwagi na wyniki badania rejestracyjnego oraz rekomendacje zagranicznych agencji HTA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  7.

  Monika Anna Rychlik-Grabowska, onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej z uwagi na wyniki badania CM-649 oraz wytyczne kliniczne NCCN.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  8.

  Zuzanna Synowiec,
  lekarz

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  9.

  Łukasz Stokłosa,
  onkolog kliniczny

  pdf 01

  W uwadze podkreślono wartość terapeutyczną przedmiotowej technologii medycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 35/2023 do zlecenia 132/2022
  (Dodano: 28.03.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 31/2023 do zlecenia 132/2022
  (Dodano: 12.04.2023 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Calcitriol-GRY, Calcitriol, kapsułki 0,25 µg;Rocaltrol, Calcitriol, kapsułki 0,5 µg

  Wskazanie:

  niedoczynność przytarczyc

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.45340.3097.2022.2.KB; 30.11.2022

  Pismem PLD.45340.3097.2022.4.KB z dnia 03.03.2023 - wycofanie zlecenia

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie