Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bendamustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81 z rozszerzeniami, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 267/2013
pdf 01Errata raportu do zlecenia 267/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 42/2014 do zlecenia 267/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 38/2014 do zlecenia 267/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bewacyzumab w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C40.0; C54 i C71.6, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 266/2013


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 271/2013 do zlecenia 266/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 189/2013 do zlecenia 266/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nelarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.0; C83.0 i C83.5, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 265/2012


Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdf 01 SRP 268/2013 do zlecenia 265/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 183/2013 do zlecenia 265/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lorenzo's Oil (Dieta eliminacyjna), płyn a 500 ml, we wskazaniu: adrenoleukodystrofia (X-ALD)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-61/AL/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 51/2014 do zlecenia 264/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 47/2014 do zlecenia 264/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cholesterol Module (Dieta eliminacyjna), proszek, 450g,we wskazaniu: zespół Smitha - Lemliego - Opitza


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18536-60/AL/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 70/2014 do zlecenia 263/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 61/2014 do zlecenia 263/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Silgard, human papilomavirus vaccine, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, 1ampułkostrzykawka0,5ml+2igły, kod EAN:5909990617753 w szczepieniu dziewczynek w wieku lat 14 w zapobieganiu zmianom przednowotworowym narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz raka szyjki macicy, oraz zapobieganiu brodawkom narządów płciowych (kłykcin kończystych), związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19526-2/MKR/13; 2013-09-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 262/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 262/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 262/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 262/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 262, analiza AOTM-OT-4350-23/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku: Silgard (Human papilomavirus vaccine types 6, 11, 16, 18), zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, kod EAN: 5909990617753 we wskazaniu: szczepienie dziewczynek w wieku lat 14 w zapobieganiu zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy) oraz raka szyjki macicy oraz w zapobieganiu brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Sławomir Majewski

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Teresa Jackowska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 254/2013 do zlecenia 262/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 171/2013 do zlecenia 262/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fosrenol, Lanthanum,tab. do rozgryzania o żucia, 500mg, 90tabl., kod EAN:5909990031832 oraz Fosrenol, Lanthanum, tabl. do rozgryzania i żucia 750mg, 90tabl. kod EAN:5909990031856 do stosowania w ramach programu lekowego: Leczenie hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek poddawanych hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewowej (ICD-10 N.18)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA460-19237-7/JOS/13; 2013-09-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 261/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 261/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 261/2013
pdf 01Dodatkowe wariany analizy wpływu na budżet do zlecenia 261/2013
pdf 01Uzasadnienie do zlecenia 261/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 261/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 259/2013 do zlecenia 261/2013
pdf 01SRP 260/2013 do zlecenia 261/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 176/2013 do zlecenia 261/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji odnośnie zmian w obecnie finansowanym ze środków publicznych programie lekowym pn. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci"(ICD-10 D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 w całości; D 82, w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, 83.9; D 89)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 3


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19443-2/JOS/13; 2013-09-19

Zlecenie dotyczy:

Ponowne dokonanie analizy i przedstawienie opinii Prezesa AOTM


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 11.10.2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (Goserelinum, Leuprelinun, Triptorelinum), przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją, o której mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-15020-677/ISU/13; 2013-09-24

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 282/2013 do zlecenia 260/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,50mg, 14tabl.,kod EAN:5909990662555; Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,100mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662593;Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,150mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662623;Vimpat, Lakozamid, tab.powl.,200mg, 56tabl.,kod EAN:5909990662661;Vimpat, Lakozamid, syrop, 10mg/ml,butelka 200ml,kod EAN:5909990935505


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19532-6/KWA/13; 2013-09-20

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 259/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 259/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 259/2013
pdf 01Uzupełnienie raportu AOTM do zlecenia 259/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 259/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 246/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 247/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 248/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 249/2012 do zlecenia 259/2013
pdf 01SRP 250/2012 do zlecenia 259/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 167/2013 do zlecenia 259/2013


go to zlecenie