Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kaps. twarde, 140 mg, 90 szt., EAN 5909991195137 w ramach programu lekowego "Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białączkę limfocytową (ICD-10 C91.1 )"

Wskazanie:

przewlekła białączka limfocytowa (ICD-10 C91.1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.480.2015.5.DJ IK: 413009; 02.02.2017

Zlecenie dotyczy:

weryfikacji przedłożonych analiz oraz oceny skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, efektywności kosztowej oraz wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 156/2017 do zlecenia 25/2017
(Dodano: 21.06.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synagis, paliwizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 ml, EAN 8054083006109; Synagis, paliwizumab, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 0,5 ml, EAN 8054083006093, w ramach programu "Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P07.2, P27.1)

Wskazanie:

Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P07.2, P27.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.628.2016.6.MB IK: 785318; 31.01.2017

zawieszone pismami:
PLR.4600.1931.2.2016.MS oraz PLR.4600.1932.2.2016.MS z dnia 22.03.2017 r.

wznowienie postępowania pismem:
PLR.4600.1932.3.2016.MS z dnia 6.10.2017; PLR.4600.1931.3.2016.MS z dnia 6.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 24/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 24/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 24/2017
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 24/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 24/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2017r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 24/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.3.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Synagis (paliwizumab) we wskazaniu: Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P 07.3, P 27.1)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Roman Markowski
  AbbVie Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Komentarze do uwag do następujących fragmentów AWA:
  Rozdział 4.1.1, str. 32, Tab. 11 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  W badaniu IMpact-RSV analiza w podgrupach stratyfikowana względem wieku ciążowego wskazuje, że w części podgrup mieszczących się w populacji docelowej, różnice między paliwizumabem a placebo nie osiągnęły istotności statystycznej. Także wyniki badań retrospektywnych Resch 2017 oraz Newby 2017, dotyczących skuteczności praktycznej oraz bezpieczeństwa paliwizumabu u dzieci urodzonych miedzy 29 a 32 tygodniem ciąży, nie pozwalają na wysnucie jednoznacznych wniosków. W badaniu Resch 2017 odsetek hospitalizacji z powodu zakażenia RSV w grupie przyjmującej paliwizumab był statystycznie istotnie niższy niż w grupie nieleczonej, natomiast w badaniu Newby 2017 nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic.

  Wobec tego jednoznaczne wnioskowanie na temat skuteczności paliwizumabu w populacji docelowej, o którą miałby zostać rozszerzony program lekowy (tj. dzieci w wieku ciążowym od 28 tyg. 1 dzień do 32 tyg.) jest utrudnione.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 4.1.3.2., str. 32

  W AWA podkreślono, iż w badaniu nie oceniano punktów końcowych o istotnym znaczeniu klinicznym zgodnie z wytycznymi EUnetHTA, tj. zgonów czy jakości życia. Hospitalizacja z powodu zakażenia RSV odgrywa ważną rolę w ocenianym wskazaniu, jednakże nie jest istotnym klinicznie punktem końcowym zgodnie z wytycznymi EUnetHTA. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 3.1.2.3., str. 16, Akapit 1 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  W AWA zwrócono uwagę na niewłaściwe zapisy projektu programu lekowego pod względem przypisania kodu ICD-10 do jednej z populacji wskazanej w programie lekowym. Zapis ten mógł mieć wpływ na włączanie pacjentów do programu, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to błąd. Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.2.3., str. 61, Akapit 3 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3., str. 62, Tab. 31 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Zgodnie z wytycznymi oceny technologii medycznych: „wpływ założeń dotyczących długości horyzontu czasowego należy przetestować w ramach analizy wrażliwości (…)”.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.1., str. 63, Akapit 2 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2., str. 63, Akapit 4

  Analitycy Agencji we wskazanym przez wnioskodawcę fragmencie AWA zwrócili uwagę na możliwość wystąpienia różnic między założeniami przyjętymi w modelu a rzeczywistą praktyką kliniczną (dane NFZ), nie negując przy tym przyjęcia przez wnioskodawcę założeń w oparciu o dostępne dane.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2., str. 64, Akapit 8

  Po zweryfikowaniu badań wykorzystanych w AE wnioskodawcy do oszacowania średniej śmiertelności związanej z ciężkimi powikłaniami RSV zidentyfikowano błędy w ekstrakcji danych z części badań. Przykładowo w przypadku badania Pedraz 2003 w analizie wnioskodawcy przyjęto śmiertelność wynoszącą 9,79% w populacji 286 pacjentów (tab. 24, s. 46 i tab. 26, s. 47 AE wnioskodawcy), podczas gdy wg publikacji źródłowej wśród raportowanych zgonów tylko jeden zgon związany był z zakażeniem RSV.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2., str. 64, Akapit 10 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Po wprowadzeniu wartości zerowej do komórki F13 w arkuszu Clinical data i uruchomieniu analizy przy wykorzystaniu przycisku Deterministic results w arkuszu Settings, po przejściu do arkusza Deterministic results w komórce E23 pojawia się komunikat #DZIEL/0!. W związku z tym niemożliwe jest przetestowanie wartości zerowej dla odsetka pacjentów hospitalizowanych z powodu RSV. Wspomnianą w AWA wartość 38 mln zł/QALY otrzymano przy testowaniu wartości 0,01% (jako wartości zbliżonej do zera) – co opisano w Rozdz. 5.4. AWA).

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 5.3.2., str. 64, Akapit 11 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)Rozdział 5.3.2., str. 64, Akapit 10 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji zawartych w AWA i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Rozdział 6.3.1., str. 75, Akapit 7 (i pozostałe rozdziały wskazane w uwagach do AWA)

  Uwaga wnioskodawcy stanowi powtórzenie informacji o braku dostępu do danych NFZ.

  Uwaga wnioskodawcy nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 130/2017 do zlecenia 24/2017
  pdfSRP 131/2017 do zlecenia 24/2017
  (Dodano: 16.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 72/2017 do zlecenia 24/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (zawierajacych budesonidum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

  Wskazanie:

  dysplazja oskrzelowo-płucna

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.622.2016.2.MB IK: 755581; 25.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT 434-4/2017
  (Dodano: 07.08.2017 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 29/2017 do zlecenia 23/2017 (Data ważności opinii: 06.02.2020 r.)
  (Dodano: 07.02.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

  Wskazanie:

  POChP

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 1

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.3.2017.JW; 25.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 72/2017 do zlecenia 22/2017
  (Dodano: 21.03.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Choroby układu krążenia, jako świadczenie gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  Wskazanie:

  Choroby układu krążenia

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLG.400.1.2017.TKA; 24.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 18/2017 do zlecenia 021/2017
  (Dodano: 08.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 12/2017 do zlecenia 21/2017
  (Dodano: 28.03.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, niwolumab 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 10 ml, EAN 5909991220518; Opdivo, niwolumab 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiolka 4 ml, EAN 5909991220501; w ramach programu lekowego: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C34)

  Wskazanie:

  niedrobnokomórkowy rak płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1676.2016.2.MKR; 24.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 20/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 20/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 20/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 20/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 20/2017
  pdfStreszczenie analiz farmakoekonomicznych do zlecenia 20/2017
  pdfUzupełnienie do zlecenia 20/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 20/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 7 kwietnia 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 20/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.2.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 - C 34)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
  – diagnosta laboratoryjny

  pdf 01

  Uwaga do Rozdziału 3.1.2.2., strona 23: uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga zostanie zaprezentowana Radzie Przejrzystości.

  Uwaga do Rozdziału 11, Tabela 57, strona 93: uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga zostanie zaprezentowana Radzie Przejrzystości.

  2.

  Katarzyna Pawluczyk
  – Bristol-Myers Squibb Polska Sp z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do Rozdziału 4.1.3.2., strona 45: uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA. W AWA jasno zaznaczono, że ryzyko wypaczenia ze względu na brak zaślepienia dotyczy zwłaszcza innych punktów końcowych niż przeżycie całkowite (w ramach oceny jakości badania CheckMate 057 zgodnie z zaleceniami Cochrane ryzyko wypaczenia ze względu na brak zaślepienia osoby oceniającej punkty końcowe w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, tj. przeżycia całkowitego oceniono jako niskie – str. 46 AWA). Dodatkowo, twierdzenie jakoby przeżywalność ogółem była wolna od efektu placebo pozostaje w sferze dywagacji.
  Uzasadnienie braku zaślepienia (chociaż nie wydaje się aby zaślepienie badania CheckMate 057 było niemożliwe) nie ma znaczenia dla oceny ryzyka wypaczenia.
  Ocena takich punktów końcowych jak PFS czy jakość życia w przypadku braku zaślepienia jest w oczywisty sposób narażona na wypaczenie. Wiedza lekarza czy pacjenta o przynależności do danej grupy może bowiem rzutować na ocenę stanu zdrowia i istnienie obiektywnych kryteriów oceny odnośnie danego punktu końcowego nie zabezpiecza przed biasem. Znane jest zjawisko różnic w ocenie pomiędzy niezaślepionym badaczem a niezależną zaślepioną komisją przy posługiwaniu się tymi samymi kryteriami oceny.

  Uwaga do Rozdziału 4.1.3.2., strona 45: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Uwaga analityka dotyczyła raczej braku badań, które rozwiewałyby wątpliwości dotyczące przeżyć odległych na niwolumabie, która to kwestia stanowiła centralny problem analizy ekonomicznej.

  Uwaga do Rozdziału 4.2.1.1., strona 47, Rozdział 5.3.2., strona 79-80: uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA. Faktu zachodzenia na siebie przedziałów ufności dla median nie odnoszono do interpretacji parametru HR. Podano jedynie, że wyniki wskazują na wydłużenie mediany przeżycia całkowitego w grupie niwolumabu w porównaniu do grupy docetakselu, natomiast w omawianym przypadku zachodzą na siebie przedziały ufności median. Brak jest dowodów na istotną statystycznie różnicę pomiędzy porównywanymi interwencjami w zakresie mediany.
  Wyniki dotyczące HR zostały przedstawione i prawidłowo zinterpretowane. W odniesieniu do krzywych przeżycia, wnioskodawca nieprawidłowo podaje w uwadze, że nie ma podstaw do kwestionowania założeń, na których opiera się wyliczenie HR, ponieważ krzywe przeżycia nie przecinają się. Krzywe wygenerowane na podstawie danych z badania CheckMate 057 przecięły się około 7 miesiąca obserwacji.

  Rozdział 5.3.1., strona 78: uwaga niezasadna. Analitycy w AWA (str. 78-79) wskazali, że nadmierne skrócenie horyzontu czasowego wypacza wyniki, ponieważ dla maksymalnego okresu obserwacji w dostępnym badaniu klinicznym (2 lata) znaczna grupa osób pozostaje wciąż przy życiu (29%). Nie zmienia to wątpliwości wokół przeprowadzonej ekstrapolacji wyników badania CheckMate 057.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 33/2017 do zlecenia 20/2017
  pdfSRP 34/2017 do zlecenia 20/2017
  (Dodano: 10.04.2017 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 23/2017 do zlecenia 20/2017
  (Dodano: 21.04.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Enstilar, piana na skórę, (calcipotriolum 50 µG betamethasonum 0,5 mg)G, EAN 5909991283599 w leczeniu miejscowym łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

  Wskazanie:

  leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  OLR.4600.2105.2016.1.KB; 24.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 19/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 19/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 19/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 19/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 19/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 19/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 20 kwietnia 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 19/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 19, analiza OT.4350.4.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Enstilar (calcipotriolum + betamethasonum) we wskazaniu: leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Małgorzata Domżał-Bocheńska

  pdf 01

  Uwaga dotyczy nieuwzględnienia w AWA wszystkich wyników z AKL wnioskodawcy, w szczególności w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego w badaniu PSO-ABLE i Koo 2016, tj. odpowiedź na leczenie w ocenie badacza.
  W AWA przedstawiono wyniki dla najdłuższego dostępnego okresu obserwacji, tj. 12 tygodni w przypadku badania PSO-ABLE. W raporcie badania PSO-ABLE nie odnaleziono wyników przedstawionych w AKL wnioskodawcy obliczonych metodą multiple imputation dla tego okresu obserwacji. W związku z powyższym uznano za zasadne przedstawienie wyników uwzględniających zaobserwowane przypadki. Szansa uzyskania powodzenia na leczenie w ocenie badacza przy uwzględnieniu zaobserwowanych przypadków była istotnie statystycznie większa w grupie badanej po 4 tygodniu leczenia oraz w przypadku porównania wyników leczenia pianą po 4 tygodniach i żelem po 8 tygodniach, na co zwrócono uwagę w AWA.
  Ponadto w opinii Agencji nie jest zasadne przedstawianie wyników obliczanych metodą multiple imputation wyłącznie dla wybranych punktów końcowych (powodzenie leczenia w ocenie badacza, mPASI-75), podczas gdy dla pozostałych punktów końcowych przedstawiono w AKL wnioskodawcy wyniki na podstawie zaobserwowanych przypadków.
  W przypadku badania Koo 2016 przedstawiono wyniki obliczeń własnych na podstawie wyników z raportu badania. Wyniki te są zbieżne z wynikami obliczonymi przez wnioskodawcę. Jednocześnie wnioskowanie na temat istotności statystycznej jest odmienne niż w przypadku obliczeń autorów badania (p=0,025), przy czym warto zwrócić uwagę, że zarówno wynik uzyskany przez analityków, jak i wynik uzyskany przez autorów badania jest na granicy istotności statystycznej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Uwaga dotyczy braku odniesienia w AWA do badań przedstawionych przez wnioskodawcę na etapie uzupełnienia wymagań minimalnych dotyczących wyższości nośnika w postaci piany nad nośnikiem w postaci żelu.
  Analitycy zapoznali się z wyjaśnieniami przekazanymi przez wnioskodawcę. Jednocześnie wnioskodawca wnosi o utworzenie dla leku Enstilar w postaci piany odrębnej grupy limitowej w oparciu o art. 15 ust. 3 pkt. 1, zgodnie z którym opinia Rady przejrzystości na temat zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej w przypadku gdy droga podania lub postać leku w istotny sposób wpływa na efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny opiera się w szczególności na porównaniu wielkości kosztów uzyskania podobnego efektu zdrowotnego lub dodatkowego efektu zdrowotnego. W związku z powyższym w AWA ograniczono się do przedstawienia danych na temat skuteczności leku Enstilar w pianie w porównaniu z żelem a nie na temat mechanizmu działania obu postaci leków.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Uwaga dotyczy rekomendacji AWMSG dla leku Enstilar oraz rekomendacji szwedzkiej TLV.
  W opinii wnioskodawcy rekomendacji AWMSG 2016 nie należy traktować jako rekomendacji negatywnej, a jedynie jako decyzję o wykluczeniu leku Enstilar z oceny AWMSG ze względu na spełnienie jednego lub kilku kryteriów wykluczenia z takiej oceny. Na podstawie przedstawionych argumentów Agencja przychyla się do uwagi wnioskodawcy.
  Wnioskodawca wskazał również, że lek Enstilar uzyskał pozytywną rekomendację refundacyjną szwedzkiej agencji TLV. Analitycy Agencji nie odnaleźli treści rekomendacji w języku innym niż szwedzki, przez co niemożliwe jest zapoznanie się z nią.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 42/2017 do zlecenia 19/2017
  (Dodano: 25.04.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 26/2017 do zlecenia 19/2017
  (Dodano: 09.05.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  GA1 Anamix Infant, proszek do sporządzania roztworu doustnego, puszka a 400 g, we wskazaniach: acyduria glutarowa I - GA I, drgawki pirydoksynozależne

  Wskazanie:

  acyduria glutarowa I - GA I, drgawki pirydoksynozależne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.223.2017.AP; 23.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 17/2017 do zlecenia 18/2017
  (Dodano: 28.02.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 11/2017 do zlecenia 18/2017
  (Dodano: 02.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  MCT Procal, saszetki, 16 g we wskazaniach: deficyt LCHAD - dehydrogenazy-3-hydroksyacylo-CoA - długołańcuchowych kwasów tłuszczowych; deficyt VLCAD - dehydrogenazy acylo-CoA - bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

  Wskazanie:

  deficyt LCHAD - dehydrogenazy-3-hydroksyacylo-CoA - długołańcuchowych kwasów tłuszczowych; deficyt VLCAD - dehydrogenazy acylo-CoA - bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.183.2017.JŻ; 18.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 47/2017 do zlecenia 17/2017
  (Dodano: 17.05.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 29/2017 do zlecenia 17/2017
  (Dodano: 18.05.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Sandostatin, octreotidum, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp. po 1 ml, EAN 5909990042715; Sandostatin, octreotidum, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp. po 1 ml, EAN 5909990042913; Sandostatin LAR, octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg, 1 fiol. 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml, EAN 5909990459513; Sandostatin LAR, octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml, EAN 5909990459612; Sandostatin LAR, octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 1 fiol. 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml, EAN 590999045971

  Wskazanie:

  opisane kodami ICD-10, które są ujęte w załączniku C.45.a. do obwieszczenia MZ z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.24.2017.DJ IK: 823732; 12.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  oceny skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, wpływu na budżet podmiotu zobowiazanego do finansowania świadczeń ze srodków publicznych i przygotowania opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa Agencji w zakresie zasadności dalszej refundacji leku, braku podstaw dalszej refundacji lub zmiany jej zakresu

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 98/2017 do zlecenia 16/2017
  (Dodano: 25.04.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Somatuline PR, lanreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg, 1 fiol. 1 amp. po2 ml 1 strz. po 3 ml 2 igły EAN: 5909990420711; Somatuline Autogel, lanreotidum, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg, 1 amp.-strz. po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym igła, EAN: 5909991094416; Somatuline Autogel, lanreotidum, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg, 1 amp.-strz. po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym igła, EAN: 5909991094515; Somatuline Autogel, lanreotidum, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg, 1 amp.-strz. po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym igła, EAN: 5909991094614

  Wskazanie:

  opisane kodami ICD-10, które są ujęte w załączniku C.37.a. do obwieszczenia MZ z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.24.2017.DJ IK: 823617; 12.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  oceny skuteczności klinicznej i praktycznej, bezpieczeństwa stosowania, wpływu na budżet podmiotu zobowiazanego do finansowania świadczeń ze srodków publicznych i przygotowania opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa Agencji w zakresie zasadności dalszej refundacji leku, braku podstaw dalszej refundacji lub zmiany jej zakresu

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 97/2017 do zlecenia 15/2017
  (Dodano: 25.04.2017 r.)

  pdfORP 97/2017 do zlecenia 15/2017 - korekta opinii
  (Dodano: 05.05.2017 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  IVA Cooler 15, saszetki, we wskazaniach: acyduria izowalerianowa; 3-metylokrotonyloglicynuria

  Wskazanie:

  acyduria izowalerianowa; 3-metylokrotonyloglicynuria

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46435.3.2017.JŻ; 12.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 24/2017 do zlecenia 14/2017
  (Dodano: 08.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 16/2017 do zlecenia 14/2017
  (Dodano: 17.03.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Efektywność produktów leczniczych zawierających ezetimib w połączeniu z atorwastatyną, z grupy limitowej 48.0, Leki hamujące wchanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, wydawanych z 30% poziomem odpłatności z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, w zakresie wskazań: Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca sie pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej, z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, bciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta; B. skuteczności i bezpiezeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych; C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków.

  Wskazanie:

  Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca sie pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. o ref. w związku z art. 31n pkt 5 ust o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLO.461.15.2017.1.BRB 821088; 11.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 28/2017 do zlecenia 13/2017
  (Dodano: 03.02.2017 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.434.4.2017
  (Dodano: 05.07.2018 r.)

  pdfAneks OT.434.4.2017
  (Dodano: 06.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Efektywność produktów leczniczych z grupy limitowej 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona- leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, w zakresie wskazań: choroba i zespół Parkinsona i zakresie wskazań pozarejestracyjnych: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny, z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, bciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta; B. skuteczności i bezpiezeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych; C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków.

  Wskazanie:

  choroba i zespół Parkinsona dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. o ref. w związku z art. 31n pkt 5 ust o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLO.461.15.2017.2.BRB 821088; 11.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 28/2017 do zlecenia 12/2017
  (Dodano: 03.02.2017 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.434.4.2017
  (Dodano: 05.07.2018 r.)

  pdfAneks OT.434.4.2017
  (Dodano: 06.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Efektywność produktów leczniczych z grupy limitowej 171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, w zakresie wskazań: choroba i zespół Parkinsona, z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, bciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta; B. skuteczności i bezpiezeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych; C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków.

  Wskazanie:

  choroba i zespół Parkinsona

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 44a ust. 1 ust. o ref. w związku z art. 31n pkt 5 ust o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLO.461.15.2017.3.BRB 821088; 11.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 28/2017 do zlecenia 11/2017
  (Dodano: 03.02.2017 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT OT.434.4.2017
  (Dodano: 05.07.2018 r.)

  pdfAneks OT.434.4.2017
  (Dodano: 06.07.2018 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Eliquis, apixabanum, tabletki powlekane, 5 mg, 56 tabl., EAN 5909991019396; Eliquis, apixabanum, tabletki powlekane, 2,5 mg, 20 tabl., EAN 5909990861040; w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

  Wskazanie:

  Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2081.2016.MR; 11.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 10/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 10/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 10/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 10/2017
  pdf
  Uzupełnienie do zlecenia 10/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 10/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 31 marca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 10/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4350.3.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Eliquis (apiksaban) we wskazaniu:„Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Pieczonka

  pdf 01

  Komentarz do uwag 1-9
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA.

  Komentarz do uwagi 10
  Agencja podtrzymuje własne stanowisko przedstawione w AWA dot. oszacowani liczebności populacji. < br /> Głównym ograniczeniem zidentyfikowanym przez analityków jest szacowanie populacji w scenariuszu istniejącym i nowym na podstawie danych sprzedażowych NFZ dot. leków z grupy NOAC. Nie uwzględnienie pacjentów stosujących terapię standardową prowadzi do niedoszacowania populacji, a co za tym idzie, kosztów stosowania Eliquis, czyli dwóch kluczowych elementów AWB. Ma to także poparcie w opinii ekspertów uzyskanych przez Agencję, którzy twierdzą że nie tylko leki NOAC ale też pozostałe przeciwkrzepliwe zostaną częściowo zastąpione przez apiksaban w przypadku pozytywnej decyzji refundacyjnej.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 31/2017 do zlecenia 10/2017
  pdfSRP 32/2017 do zlecenia 10/2017
  (Dodano: 03.04.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 22/2017 do zlecenia 10/2017
  (Dodano: 07.04.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (Azithromycinum, Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum, Mesalazinum, Methotrexatum, Nadroparinum calcicum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

  Wskazanie:

   

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.659.2016.1.SU; 10.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii Rady Przejrzystości

  hr

  Raport Agencji:

  pdfRPT 434-30/2016
  pdfRPT 434-31/2016
  pdfRPT 434-61/2016
  pdfRPT 434-65/2016
  (Dodano: 07.08.2017 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 17/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  pdfORP 18/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  pdfORP 19/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  pdfORP 20/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  pdfORP 21/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  pdfORP 22/2017 do zlecenia 9/2017 (Data ważności opinii: 23.01.2020 r.)
  (Dodano: 24.01.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xtandi, Enzalutamidum, kapsułki miękkie, 40 mg, 112 kapsułęk, EAN 5909991080938 w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)"

  Wskazanie:

  Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)"

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.433.2016.7.MB IK: 654900; 05.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna do zlecenia 8/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 8/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 8/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna 8/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 8/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 17 marca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 8/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.1.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Mirosław Fila
  (Astellas Pharma Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Uwaga 1 jest wyjaśnieniem rozbieżności między populacją, w której przeprowadzono badania, a populacją kwalifikującą się do programu lekowego.

  Odnośnie uwagi 2 zaproponowana w analizie wnioskodawcy strategia nie jest bardziej czuła niż ta proponowana przez analityka Agencji. Zastosowanie dodatkowych słów, takich jak: „hormone refractory” i „castration resistant” w bazie Medline (via PubMed) zwiększało nieznacznie liczbę uzyskanych trafień. Tak jak zaznaczono w analizie weryfikacyjnej nie miało to jednak wpływu na odnalezienie dodatkowych badań.

  Uwaga 3 jest zasadna, nie wpływa jednak na zmianę wnioskowania. Dane z publikacji Fizazi 2014 zostaną uwzględnione w prezentacji dla Rady Przejrzystości.

  Odnośnie uwagi 4 analitycy Agencji wskazali jedynie rozbieżności między analizą wnioskodawcy, a zaleceniami obowiązującymi na dzień przygotowania analizy weryfikacyjnej. Warto jednak zaznaczyć, że w wytycznych HTA obowiązujących na dzień składania wniosku refundacyjnego istnieje zapis o konieczności sprawdzenia innych źródeł danych, m.in. rejestrów badań klinicznych (nie jednego rejestru).

  Odnośnie uwagi 5 zdaniem Agencji, ustawodawca przesądził w art. 13 ust 3 ustawy o refundacji, iż wyższość, musi zostać wykazana w analizie klinicznej, o której mowa w art. 25 pkt 14 lit c tiret pierwsze, wyłącznie za pomocą randomizowanych badań klinicznych, wyłączając tym samym możliwość wykorzystania w tym celu badań naukowych o niższej wiarygodności. Porównania pośrednie, choć oparte o randomizowane badania kliniczne, nie są równorzędne z badaniami randomizowanymi bezpośrednio porównującymi interwencje. Ryzyko wypaczenia w porównaniu pośrednim wynika m. in. właśnie z utraty randomizacji, przez co porównania pośrednie są bliższe badaniom obserwacyjnym (patrz Cochrane Handbook:http://handbook.cochrane.org/chapter_16/16_6_2_indirect_comparisons.htm). Podobne stanowisko zostało wyrażone w opublikowanym w 2014 r. komentarzu LEX „Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” autorstwa J. Adamskiego, K. Urbańskiego, E. Warmińskiej w zakresie art. 13 odnośnie konieczności oparcia się o randomizowane badania kliniczne.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 28/2017 do zlecenia 8/2017
  (Dodano: 21.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 19/2017 do zlecenia 8/2017
  (Dodano: 21.04.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dexamethasone phosphate SF, dexamethasoni phosphas, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml, 5 ampułek po 1 ml, EAN 5907464420700 stosowanego w ramach chemioterrapii w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym

  Wskazanie:

  w ramach chemioterrapii w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.1994.2016.JM; 05.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 7/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 7/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 7/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 7/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 7/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 7/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 10 marca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 7/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.40.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu: premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marcin Ocypa
  – SUN-FARM Sp. Z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 5.1.1 str. 35 (Komentarz Agencji), Rozdział 5.3 str. 43 (Komentarz oceniającego), str. 44-45, 47:
  Uwaga zasadna.
  Agencja uznaje przeprowadzoną analizę minimalizacji kosztów, podtrzymując stanowisko odnośnie ograniczenia wiarygodności założenia o braku różnic DEX i.v. vs DEX p.o. Agencja zwróciła uwagę, na fakt ograniczonej wiarygodności wnioskowania na podstawie dowodów niższej, niż RCT, jakości. Należy jednak dodać, że wnioskowanie jedynie na podstawie badania Yanaranop 2016 i Rosenberg 2002 (w których uczestniczyły tylko pacjentki z nowotworem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, podczas gdy wniosek refundacyjny dotyczy dużo szerszej populacji – wszyscy pacjenci z nowotworami złośliwymi, u których stosuje się paklitaksel) jest ograniczone, co uzasadnia odwołanie się do badań niższej jakości, odnoszących się jednak do szerszej populacji pacjentów.
  Podsumowując, uwzględniając uwagę wnioskodawcy oraz zapisy AWA, Agencja uznaje przeprowadzoną analizę minimalizacji kosztów (technikę tą Agencja wykorzystała również w ramach obliczeń własnych w AWA).

  Rozdział 5.1.1 str. 35, 36, Rozdział 5.3.2 str. 44:
  Uwaga niezasadna.
  Leki Pabi-Dexamethason oraz Dexamethasone KRKA zawierają tą sama substancję czynną, refundowane są w tej samej grupie limitowej a zastosowanie kliniczne obu leków w rozpatrywanej sytuacji klinicznej jest tożsame, z tego powodu, pomimo różnic w zapisach ChPL, nie można wykluczyć, że lek Dexamethasone KRKA będzie w praktyce stosowany i refundowany w ocenianym wskazaniu i tym samym może być traktowany jako komparator. Również zdaniem eksperta klinicznego ankietowanego przez Agencję lek Dexamethasone KRKA może być stosowany w ocenianym wskazaniu. Dodatkowo w związku z refundacją leków Dexamethasone KRKA limit finansowania w grupie limitowej „81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego” uległ znacznemu obniżeniu, więc cena doustnego deksametazonu z perspektywy NFZ uległa obniżeniu, co implikuje konieczność przeprowadzenia obliczeń własnych przez Agencję. Szczegóły przedstawiono w AWA, rozdział 5.3.4 „Obliczenia własne Agencji”.

  Rozdział 6.3, str. 55, Rozdział 6.4 str. 58:
  Uwaga niezasadna.
  W przedmiotowej AWA oszacowana na podstawie danych NFZ (które odnoszą się do średniej pojedynczej dawki) liczba sprzedanych mg paklitakselu nie uwzględnia liczby cykli paklitakselu na pacjenta, co przekłada się na niższą liczbę sprzedanych mg paklitakselu względem wyliczeń wnioskodawcy. Nie można zatem wykluczyć, że po uwzględnieniu liczby cykli oszacowana ilość podań paklitakselu byłaby wyższa niż liczba podań paklitakselu oszacowanych przez wnioskodawcę. W świetle powyższych informacji, skalkulowane przez wnioskodawcę wydatki płatnika publicznego mogą być niedoszacowane, w szczególności, że wnioskodawca nie uwzględnił mniejszej powierzchni ciała kobiet, a horyzont czasowy BIA nie obejmuje 2019 r., w którym to populacja docelowa będzie większa niż w roku 2018.

  Rozdział 6.1.1 str. 50, Rozdział 6.3.1, str. 56
  Uwaga niezasadna.
  Agencja podtrzymuje stanowisko, że wydatki w przyjętym przez wnioskodawcę horyzoncie czasowym mogą być niedoszacowane względem wydatków w horyzoncie czasowym przesuniętym w przyszłość. Fakt, że wykorzystana w BIA linia trendu dotycząca prognozowanej liczby sprzedanych mg paklitakselu uwzględnia dużo wyższe roczne tempo wzrostu niż w przypadku liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, stanowi przesłankę do weryfikacji wydatków płatnika publicznego i uwzględnienie roku 2019 w horyzoncie czasowym BIA.
  Średnie roczne tempo wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę sprzedanych mg paklitakselu. W obliczeniach własnych Agencja nie uwzględniała parametru związanego z rocznym tempem wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe (3,61%), a jedynie wydłużyła horyzont czasowy analizy utrzymując założenia modelu BIA wnioskodawcy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 26/2017 do zlecenia 7/2017
  (Dodano: 17.03.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 17/2017 do zlecenia 7/2017
  (Dodano: 21.03.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dexamethasone phosphate SF, dexamethasoni phosphas, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml, 5 ampułek po 1 ml, EAN 5907464420700 dostępny w aptece na receptę w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym

  Wskazanie:

  w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2068.2016.JM; 05.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 6/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 6/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 6/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 6/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 6/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 6/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 10 marca 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 6/2017

 • Informacja dotycz_ca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4351.40.2016

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu: premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Marcin Ocypa
  – SUN-FARM Sp. Z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 5.1.1 str. 35 (Komentarz Agencji), Rozdział 5.3 str. 43 (Komentarz oceniającego), str. 44-45, 47:
  Uwaga zasadna.
  Agencja uznaje przeprowadzoną analizę minimalizacji kosztów, podtrzymując stanowisko odnośnie ograniczenia wiarygodności założenia o braku różnic DEX i.v. vs DEX p.o. Agencja zwróciła uwagę, na fakt ograniczonej wiarygodności wnioskowania na podstawie dowodów niższej, niż RCT, jakości. Należy jednak dodać, że wnioskowanie jedynie na podstawie badania Yanaranop 2016 i Rosenberg 2002 (w których uczestniczyły tylko pacjentki z nowotworem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, podczas gdy wniosek refundacyjny dotyczy dużo szerszej populacji – wszyscy pacjenci z nowotworami złośliwymi, u których stosuje się paklitaksel) jest ograniczone, co uzasadnia odwołanie się do badań niższej jakości, odnoszących się jednak do szerszej populacji pacjentów.
  Podsumowując, uwzględniając uwagę wnioskodawcy oraz zapisy AWA, Agencja uznaje przeprowadzoną analizę minimalizacji kosztów (technikę tą Agencja wykorzystała również w ramach obliczeń własnych w AWA).

  Rozdział 5.1.1 str. 35, 36, Rozdział 5.3.2 str. 44:
  Uwaga niezasadna.
  Leki Pabi-Dexamethason oraz Dexamethasone KRKA zawierają tą sama substancję czynną, refundowane są w tej samej grupie limitowej a zastosowanie kliniczne obu leków w rozpatrywanej sytuacji klinicznej jest tożsame, z tego powodu, pomimo różnic w zapisach ChPL, nie można wykluczyć, że lek Dexamethasone KRKA będzie w praktyce stosowany i refundowany w ocenianym wskazaniu i tym samym może być traktowany jako komparator. Również zdaniem eksperta klinicznego ankietowanego przez Agencję lek Dexamethasone KRKA może być stosowany w ocenianym wskazaniu. Dodatkowo w związku z refundacją leków Dexamethasone KRKA limit finansowania w grupie limitowej „81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego” uległ znacznemu obniżeniu, więc cena doustnego deksametazonu z perspektywy NFZ uległa obniżeniu, co implikuje konieczność przeprowadzenia obliczeń własnych przez Agencję. Szczegóły przedstawiono w AWA, rozdział 5.3.4 „Obliczenia własne Agencji”.

  Rozdział 6.3, str. 55, Rozdział 6.4 str. 58:
  Uwaga niezasadna.
  W przedmiotowej AWA oszacowana na podstawie danych NFZ (które odnoszą się do średniej pojedynczej dawki) liczba sprzedanych mg paklitakselu nie uwzględnia liczby cykli paklitakselu na pacjenta, co przekłada się na niższą liczbę sprzedanych mg paklitakselu względem wyliczeń wnioskodawcy. Nie można zatem wykluczyć, że po uwzględnieniu liczby cykli oszacowana ilość podań paklitakselu byłaby wyższa niż liczba podań paklitakselu oszacowanych przez wnioskodawcę. W świetle powyższych informacji, skalkulowane przez wnioskodawcę wydatki płatnika publicznego mogą być niedoszacowane, w szczególności, że wnioskodawca nie uwzględnił mniejszej powierzchni ciała kobiet, a horyzont czasowy BIA nie obejmuje 2019 r., w którym to populacja docelowa będzie większa niż w roku 2018.

  Rozdział 6.1.1 str. 50, Rozdział 6.3.1, str. 56
  Uwaga niezasadna.
  Agencja podtrzymuje stanowisko, że wydatki w przyjętym przez wnioskodawcę horyzoncie czasowym mogą być niedoszacowane względem wydatków w horyzoncie czasowym przesuniętym w przyszłość. Fakt, że wykorzystana w BIA linia trendu dotycząca prognozowanej liczby sprzedanych mg paklitakselu uwzględnia dużo wyższe roczne tempo wzrostu niż w przypadku liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, stanowi przesłankę do weryfikacji wydatków płatnika publicznego i uwzględnienie roku 2019 w horyzoncie czasowym BIA.
  Średnie roczne tempo wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę sprzedanych mg paklitakselu. W obliczeniach własnych Agencja nie uwzględniała parametru związanego z rocznym tempem wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe (3,61%), a jedynie wydłużyła horyzont czasowy analizy utrzymując założenia modelu BIA wnioskodawcy.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 25/2017 do zlecenia 6/2017
  (Dodano: 17.03.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 17/2017 do zlecenia 6/2017
  (Dodano: 21.03.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Solacutan, Diclofenacum natrium, żel, 1 tuba po 26 g, EAN 5909991289652 we wskazaniu: miejscowe leczenie wielu (≥ 5 zmian) ognisk rogowacenia słonecznego 1. lub 2. stopnia nasilenia (w skali Olsena) występującego przede wszystkim na skórze twarzy lub głowy wraz z obszarem zagrożenia nowotworowego

  Wskazanie:

  miejscowe leczenie wielu (≥ 5 zmian) ognisk rogowacenia słonecznego 1. lub 2. stopnia nasilenia (w skali Olsena) występującego przede wszystkim na skórze twarzy lub głowy wraz z obszarem zagrożenia nowotworowego

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.46002103.2016.JM; 05.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 5/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 5/2017
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 5/2017
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 5/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 5/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 5/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 24 marca 2017 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 5/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 005, analiza OT.4350.1.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Solacutan (diklofenak sodu) we wskazaniu: miejscowe leczenie wielu (≥5 zmian) ognisk rogowacenia słonecznego 1. lub 2. stopnia nasilenia (w skali Olsena) występującego przede wszystkim na skórze twarzy lub głowy wraz z obszarem zagrożenia nowotworowego

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Robert Kurecki
  Członek Zarządu firmy SUN-FARM Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: Określenie w AWA problemu zdrowotnego jako zmianę o charakterze estetycznym.
  Uwaga niezasadna. Dane epidemiologiczne dowodzą, iż zmiany rogowacenia słonecznego przekształcają się w raka kolczystokomórkowego tylko w 1% przypadków. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Podtrzymanie stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości wyboru komparatora.
  Uwaga niezasadna. Agencja wykazała, że założenia wnioskodawcy są nieprawidłowe i nie należy traktować kwasu hialuronowego oraz maści recepturowej (kwas salicylowy + mocznik) na równi i zakładać, iż efekty zdrowotne będą takie same. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Zamieszczenia w AWA cen innych leków zawierających diklofenak sodu.
  Uwaga niezasadna. Przedstawienie cen innych leków zawierających diklofenak sodu stanowi odniesienie do ceny wnioskowanego leku, co jest w pełni uprawnione w ramach analizy weryfikacyjnej. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Uwaga w AWA o nieuwzględnieniu przez wnioskodawcę wytycznych NCCN 2014.
  Uwaga niezasadna. W AWA został jedynie stwierdzony fakt, iż wnioskodawca nie uwzględnił ww. wytycznych, co jest zgodne z prawdą. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Możliwość wprowadzenia w błąd, poprzez opis do wytycznych klinicznych zamieszczony w AWA.
  Uwaga niezasadna. W większości przypadków w pierwszej kolejności oraz z większą siłą zaleceń, wytyczne wskazują na stosowanie fluorouracylu lub imikwimodu. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Nieprawidłowe wskazanie ograniczenia badania Stockfleth 2011.
  Uwaga niezasadna. W kryteriach kwalifikacji jasno określono, iż włączani są pacjenci z liczbą zmian ≥4, i jest to ograniczeniem badania, gdyż dotyczy szerszej populacji niż wnioskowana. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Uwaga w AWA o nieprzedstawieniu przez wnioskodawcę współczynników NNT.
  Uwaga niezasadna. W AWA został stwierdzony fakt, iż wnioskodawca nie przedstawił przy wszystkich wartościach punktów końcowych ww. współczynnika, co jest zgodne z prawdą. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Błędna interpretacja danych z badania Gholam 2015.
  Uwaga niezasadna. W AWA przytoczono wyniki z badania w celach poglądowych, wykazując przez to właściwości keratolityczne kwasu salicylowego oraz mocznika. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Przedstawienie w AWA danych o bezpieczeństwie stosowania doustnego diklofenaku sodu.
  Uwaga niezasadna. Przedstawienie ww. danych miało charakter poglądowy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Uwagi w AWA o nieuwzględnieniu przez wnioskodawcę wszystkich informacji o bezpieczeństwie.
  Uwaga niezasadna. Wnioskodawca nie przedstawił wszystkich danych. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Błędnej liczby opisanych przypadków zdarzeń niepożądanych w bazie FAERS.
  Uwaga niezasadna. Przedstawione w AWA ww. dane są odmienne od danych z raportów HTA wnioskodawcy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Rozbieżności w opisanych przypadkach zdarzeń niepożądanych na podstawie kanadyjskiej bazy danych.
  Uwaga niezasadna. Przedstawione w AWA ww. dane są odmienne od danych z raportów HTA wnioskodawcy.Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Bezzasadne przedstawienie w AWA danych o bezpieczeństwie na podstawie danych WHO.
  Uwaga niezasadna. Zaprezentowane dane dotyczą stosowania miejscowego diklofenaku, a więc jak najbardziej zasadnym jest przedstawienie informacji o zdarzeniach niepożądanych. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Bezzasadne przedstawienie w AWA informacji o bezpieczeństwie stosowania doustnego diklofenaku.
  Uwaga niezasadna. Przedstawienie ww. danych miało charakter poglądowy. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Nieprawidłowa interpretacja wyników badania Pflugfelder 2012.
  Uwaga niezasadna. Podane wartości procentowe odnoszą się do czasu sprzed rozpoczęcia leczenia i wskazują na wpływ choroby (nie leczenia) na jakość życia, a więc interpretacja wyników jest jak najbardziej prawidłowa. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Komentarz w AWA dotyczący przedstawienia nieprawidłowych danych przez wnioskodawcę dot. bezpieczeństwa.
  Uwaga niezasadna. Wnioskodawca nie przedstawił wszystkich danych, a więc komentarz zamieszczony w AWA jest zgodny z prawdą. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Nieścisłości w komentarzach AWA na temat zawężonej/rozszerzonej populacji względem wskazania rejestracyjnego.
  Uwaga zasadna. Wnioskowane wskazanie dotyczy populacji węższej w stosunku do wskazania rejestracyjnego. Niefortunna informacja zamieszczona w komentarzu dotyczyć miała szerszego zapisu na temat liczby zmian skórnych, nie zaś jak miało to miejsce w AWA, populacji docelowej. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Zachodzenia art. 13 ustawy o refundacji.
  Uwaga niezasadna. W związku z brakiem randomizowanych badań klinicznych dowodzących o wyższości leku nad technologiami medycznymi, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, dotychczas refundowanymi w danym wskazaniu, w opinii analityków Agencji zachodzą okoliczności art. 13 ustawy o refundacji. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Informacja o oszacowanej przez wnioskodawcę wartości progowej.
  Uwaga zasadna. Skalkulowana wartość progowa jest wyższa od wnioskowanej ceny zbytu netto. Użycie słowa niższa zamiast wyższa to błąd edytorski. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Oszacowanie dziennego zużycia leku na poziomie 1,64 g.
  Uwaga niezasadna. W AWA przedstawiono, że oszacowanie powyższej wartości wiąże się z niepewnością. Parametr ten testowano w analizie wrażliwości, która wykazała, że przyjęcie skrajnych wartości dawkowania leku powodowało największe zmiany wartości ICUR. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Komentarz w AWA dotyczący przejmowania przez diklofenak sodu części udziałów w rynku zajmowanych przez brak leczenia.
  Uwaga niezasadna. Istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia populacji chorych w przypadku finansowania diklofenaku sodu ze względu na zwiększenie uwagi środowisk lekarskich na omawiany problem zdrowotny, a także większą dostępność wnioskowanego leku dla pacjentów. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Możliwości błędnego oszacowania przez eksperta medycznego liczebności populacji docelowej.
  Uwaga niezasadna. W AWA zostały zamieszczone opinie ekspertów wraz z odpowiednim komentarzem dotyczącym rozbieżności w podanych wartościach. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Kalkulacja dotycząca udziału w rynku uwzględnionych technologii.
  Uwaga niezasadna. Kalkulacja dotycząca udziałów w rynku uwzględnionych technologii medycznych wykonana na podstawie rozbieżnych opinii dwóch ekspertów może budzić wątpliwości. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Brak informacji o deklaracji konfliktu interesów.
  Uwaga zasadna. Informacje o konflikcie interesów zostały zamieszczone w raportach HTA wnioskodawcy, natomiast AWA podano błędną informację. Uwaga nie zmienia wnioskowania z analizy.

  Dotyczy: Brak porównania z dodatkowymi komparatorami.
  Uwaga niezasadna. Wnioskodawca nie przedstawił porównania z dodatkowymi komparatorami. Istnieje wiele możliwości leczenia rogowacenia słonecznego i należałoby uwzględnić inne możliwe opcje terapeutyczne, aby całościowo przedstawić analizowany problem zdrowotny i jego leczenie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 30/2017 do zlecenia 5/2017
  (Dodano: 03.04.2017 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

  pdfREK 21/2017 do zlecenia 5/2017
  (Dodano: 07.04.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Program polityki lekowej pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce" na lata 2017-2021

  Wskazanie:

  HIV

  Podstawa prawna zlecenia MZ: brak

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PZA.404.5.2016 ID 733593(1)BD; 01.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zaakceptowania dokumentu programowego

  Dokument opublikowano przez pomyłkę, bowiem błędnie zinterpretowano go, jako zlecenie.

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3 )"

  Wskazanie:

  łuszczycowe zapalenie stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3 )

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.282.2016.5.JT; 04.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  wydania opinii Prezesa Agecji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 7/2017 do zlecenia 3/2017
  (Dodano: 18.01.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką aktywną postacią zesztywniajacego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)"

  Wskazanie:

  ciężka aktywna postać zesztywniajacego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.281.2016.4.JT; 04.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  wydania opinii Prezesa Agecji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 8/2017 do zlecenia 2/2017
  (Dodano: 18.01.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ocena zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: "leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)"

  Wskazanie:

  reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06, M08)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4600.23.2016.3.JT; 04.01.2017

  Zlecenie dotyczy:

  wydania opinii Prezesa Agecji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 6/2017 do zlecenia 1/2017
  (Dodano: 18.01.2017 r.)

  go to zlecenie